Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden. Deze zijn van toepassing op al onze werkzaamheden.

Algemene Voorwaarden

  1. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407, lid 2 B.W. uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Ekelmans Advocaten N.V. (“Ekelmans Advocaten”).
  2. Ekelmans Advocaten is een naamloze vennootschap. Een lijst van aandeelhouders wordt op verzoek toegezonden.
  3. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met jaarlijks door Ekelmans Advocaten vast te stellen uurtarieven.
  4. Iedere aansprakelijkheid van Ekelmans Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Ekelmans Advocaten wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de voorwaarden van de polis niet ten laste van de verzekeraar is.
  5. Ekelmans Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden en is door de cliënt gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden.
  6. De opdrachtgever vrijwaart Ekelmans Advocaten tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden verricht voor de opdrachtgever, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdragingen van Ekelmans Advocaten.
  7. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Ekelmans Advocaten, maar ook ten behoeve van de personen die aandelen in Ekelmans Advocaten via hun houdstermaatschappijen houden als “aandeelhouders” respectievelijk alle andere personen die voor Ekelmans Advocaten werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering door Ekelmans Advocaten van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten Ekelmans Advocaten aansprakelijk zou kunnen zijn. Deze personen hebben dit beding aanvaard in de zin van artikel 6:253 lid 4 BW.
  8. Op onze opdrachten is de Kantoorklachtenregeling Ekelmans Advocaten van toepassing. Deze regeling staat op de website van ons kantoor en wordt op verzoek kosteloos toegezonden.
  9. Op de opdrachtrelatie is Nederlands recht van toepassing. De rechter in eerste instantie te Den Haag is exclusief bevoegd, ook in geval van kort geding of enige vergelijkbare voorlopige voorzieningenprocedure, ten aanzien van geschillen die voortvloeien uit of in verband met de opdrachtrelatie.
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we ervan uit dat je ermee instemt.