Privacyverklaring

Ekelmans Advocaten respecteert uw privacy. In deze privacyverklaring staat wat er met uw gegevens gebeurt en met welk doel.

Privacyverklaring

Ekelmans Advocaten N.V. (“Ekelmans Advocaten”) respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wij ontvangen vertrouwelijk wordt behandeld. Ekelmans Advocaten is verantwoordelijk voor een zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doeleinden van de gegevensverwerking

Ekelmans Advocaten is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Ekelmans Advocaten zorgt voor een rechtmatige, behoorlijke en transparante verwerking van uw gegevens.

Ekelmans Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor de onderstaande doeleinden en zal uw gegevens niet verder verwerken dan noodzakelijk voor die doeleinden:

 • het uitoefenen van juridische dienstverlening;
 • het nakomen van wettelijke en door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) opgelegde verplichtingen;
 • de voorkoming en bestrijding van fraude en misbruik;
 • de afhandeling van klachten en vragen;
 • het opnemen van contact;
 • het aanbieden van informatie;
 • acquisitie en marketingactiviteiten;
 • de verbetering van de website en de dienstverlening;
 • werving en selectie;
 • de administratie met betrekking tot (ingeleend) personeel;
 • de verzuim- en re-integratiebegeleiding.

Grondslag van de gegevensverwerking

Ekelmans Advocaten zal uw gegevens in beginsel verwerken omdat dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst (zoals de overeenkomst tot juridische dienstverlening of de arbeidsovereenkomst, waaronder mede begrepen het sluiten van die overeenkomst), voor de vaststelling, uitoefening en onderbouwing van rechtsvorderingen, of op grond van door u verleende toestemming. Eventueel verleende toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Ook kan Ekelmans Advocaten verplicht zijn uw gegevens te verwerken op grond van een wettelijke plicht, bijvoorbeeld om te kunnen aantonen dat zij de regels van de AVG of haar werkgeversverplichtingen naleeft.

Verder kan Ekelmans Advocaten gegevens verwerken op grond van haar gerechtvaardigd belang of dat van een derde, zoals werving en selectie, direct marketing of het verbeteren van de gebruikersvriendelijkheid van de website.

Van wie worden persoonsgegevens verwerkt? Ekelmans Advocaten verwerkt persoonsgegevens van:

 • cliënten van Ekelmans Advocaten en andere betrokkenen voor zover dit voor de juridische dienstverlening noodzakelijk is;
 •  ontvangers van nieuwsbrieven en commerciële e-mails van Ekelmans Advocaten;
 •  bezoekers van de website van Ekelmans Advocaten;
 • deelnemers aan webinars, cursussen en bijeenkomsten verzorgd door Ekelmans Advocaten;
 • persoonsgegevens die zijn verkregen via social media;
 • (ingeleend) personeel en sollicitanten.

Gegevens delen met derden

Ekelmans Advocaten kan uw gegevens delen met derden die onder haar verantwoordelijkheid uw gegevens verwerken. Deze partijen worden verwerkers genoemd en kunnen door Ekelmans Advocaten worden ingeschakeld. Ekelmans Advocaten sluit een verwerkersovereenkomst met deze derden. Daarin is vastgelegd dat uw persoonsgegevens door de verwerker voor geen ander doel verwerkt zullen worden dan de uitvoering van de verwerkersovereenkomst met Ekelmans Advocaten.

Verder kan Ekelmans Advocaten op grond van een wettelijke verplichting, of in geval van fraude of misbruik, uw gegevens delen met de bevoegde autoriteiten.

Wie hebben inzage in mijn gegevens?

De medewerkers van Ekelmans Advocaten en de derden die zij inschakelt als verwerker hebben, mits voor hun taakuitoefening noodzakelijk, inzicht in uw gegevens. Alle partijen zijn tot geheimhouding verplicht op grond van de AVG.

Weten waar uw gegevens zijn

Ekelmans Advocaten en haar verwerkers houden bij wanneer en aan wie zij welke gegevens verstrekken. Deze informatie kunt u op elk moment opvragen bij Ekelmans Advocaten.

Bewaartermijn gegevens

Ekelmans Advocaten bewaart uw gegevens niet langer dan voor de hiervoor genoemde doeleinden of voor een gerechtvaardigd belang van Ekelmans Advocaten noodzakelijk is. Uw gegevens zullen na afloop van de bewaartermijn worden verwijderd.

Beveiliging gegevens

Ekelmans Advocaten treft zowel fysieke (organisatorische) als digitale (technische) maatregelen voor de beveiliging van uw gegevens ter voorkoming van verlies, vernietiging of beschadiging, en tegen ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking van uw gegevens.

De website van Ekelmans Advocaten hanteert een beveiligde verbinding (‘https://’). Informatie wordt versleuteld zodat alleen de verstuurder en de ontvanger die informatie kunnen lezen. De webpagina’s waar u uw gegevens invult, zijn beveiligd middels het SSL-certificaat. Op die manier kunnen derden niet ‘meelezen’.

Ekelmans Advocaten zal verlies, diefstal of misbruik van persoonsgegevens zo snel mogelijk aan u melden indien zij daartoe verplicht is. Ekelmans Advocaten zal volledige medewerking verlenen aan het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens inzake dergelijke beveiligingsincidenten of datalekken.

Cookies

Ekelmans Advocaten maakt op haar website gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de internetpagina naar uw computer, tablet of smartphone worden gestuurd om de elektronische communicatie makkelijker en sneller te maken. Informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser. Klik voor het cookiestatement op de volgende link: Cookiestatement

Uw privacyrechten

U heeft het recht op:

 • inzage van uw gegevens;
 • rectificatie (aanpassing of aanvulling) of wissing (verwijdering) van uw gegevens;
 • beperking van de betreffende verwerking.
 • recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het gebruik van uw gegevens.
 • dataportabiliteit: het recht om uw gegevens te ontvangen voor persoonlijk (her)gebruik of voor doorgifte aan een andere organisatie.

Een en ander indien en voor zover de uit de AVG voortvloeiende beperkingen (art. 23) daaraan niet in de weg staan.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Ekelmans Advocaten verwerkt, kunt u een inzageverzoek doen. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om de gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast kunnen de gegevens op uw verzoek worden verwijderd, voor zover dit de uitvoering van de lopende overeenkomst met Ekelmans Advocaten of een ander gerechtvaardigd belang van Ekelmans Advocaten niet belemmert en voor zover daaraan geen wettelijke plicht in de weg staat. Na verwijdering van uw persoonsgegevens in de actieve databases van Ekelmans Advocaten, worden de back-ups nog vijf jaar bewaard. Deze back-ups worden gearchiveerd en Ekelmans Advocaten zal daar geen beroep meer op doen.

Al uw rechten kunt u uitoefenen via het e-mailadres info@ekelmansadvocaten.com. Ekelmans Advocaten zal binnen vier weken reageren op uw verzoek. Indien u om inzage verzoekt en daarvoor geen beperkingen gelden, zal Ekelmans Advocaten een overzicht van uw gegevens aan u toezenden.

U kunt zich altijd uitschrijven voor de commerciële e-mails en nieuwsbrieven.

Daarnaast heeft u het recht om in geval van ondeugdelijke gegevensverwerking een klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie voor de contactgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Aanpassingen privacyverklaring

Ekelmans Advocaten behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Ekelmans Advocaten raadt u daarom aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Deze privacyverklaring is laatstelijk bijgewerkt op 25 mei 2018.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we ervan uit dat je ermee instemt.