Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW): stand van zaken 8 april 2020

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW): stand van zaken 8 april 2020

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW): stand van zaken 8 april 2020 2560 1920 Ekelmans Advocaten
Noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid
Leestijd: 4 minuten
Lesedauer: 4 Minuten
Reading time: 4 minutes
Expertise:

Op 31 maart 2020 is meer duidelijkheid gekomen over de inhoud van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW). Hierbij een korte samenvatting van de belangrijkste punten. Wij raden u aan om bij het aanvragen van de NOW-subsidie steeds in overleg te gaan met uw accountant.

Aanvragen

• Voor de subsidieaanvraag is in ieder geval nodig;

• De verwachte omzetdaling, uitgedrukt in procenten, afgerond naar boven;
• De aaneengesloten meetperiode van drie kalendermaanden waarbinnen de werkgever de omzetdaling verwacht;
• Het loonheffingennummer;
• Het rekeningnummer waarop de werkgever betalingen van de  Belastingdienst inzake loonheffingen ontvangt;
• Het dossiernummer van de WTV-aanvraag (indien na 31 augustus 2019 een WTV-aanvraag is ingediend)

• Aanvragen voor NOW subsidies kunnen worden gedaan op de website van het UWV.
• Het UWV zal binnen 13 weken op de aanvraag beslissen.
• Binnen 2 tot 4 weken na de aanvraag wordt een eerste voorschot op de subsidie betaald.

Omzet

• Met omzet wordt de omzet uit het jaarrekeningenrecht bedoeld.
• De daling van de omzet wordt berekend op de berekeningswijze die de aanvrager tot nu toe in de eigen jaarrekening heeft toegepast.

•Vraag uw accountant welke berekeningswijze is gebruikt.

Omzetdaling

• Voor aanspraak op de NOW-regeling moet sprake zijn van een (verwachte) omzetdaling van ten minste 20%. Deze wordt berekend over een aaneengesloten meetperiode.
• De effecten van de crisis worden in elk bedrijf anders zichtbaar. Werkgevers hebben daarom de keuze welke periode zij als meetperiode gebruiken;

• 1 maart t/m 31 mei 2020
• 1 april t/m 30 juni 2020
• 1 mei t/m 31 juli 2020

• Werkgevers moeten vooraf een inschatting maken van de te verwachten omzetdaling in de (gekozen) meetperiode.
• Achteraf wordt de daadwerkelijke omzet in 2020 vergeleken met een referentieomzet. De referentieomzet is 25% van de omzet uit de jaarrekening uit 2019.
• De reden van de omzetdaling is daarbij niet van belang.

Omzetdaling binnen groep

• De omzetdaling wordt over de gehele groep berekend.
• Voor het begrip groep wordt aangesloten bij de regeling in artikel 2:24b BW – een economische eenheid waarbij sprake is van organisatorische verbondenheid.
• Of sprake is van een groep, moet reeds zijn geconcludeerd bij het opstellen van de jaarrekening. Als sprake is van een groep, is er een verplichting te consolideren

• Vraag uw accountant indien dit onzeker is.

Loonheffingennummer

• De rechthebbende op de NOW subsidie is de individuele werkgever, die over een loonheffingennummer beschikt.
• De aanvraag geschiedt per loonheffingennummer. Er kan slechts 1 aanvraag per loonheffingennummer worden gedaan.

• Zijn er bijvoorbeeld 5 werkgevers met een loonheffingennummer binnen een groep, dan zijn er ook 5 aanvragers.
• Heeft een individuele werkgever meerdere loonheffingennummers, dan moet per loonheffingennummer een aparte aanvraag worden gedaan.

Buitenlandse rechtspersonen

• Uitgangspunt is dat de NOW subsidie kan worden aangevraagd indien de buitenlandse vennootschap in Nederland sociaal verzekerde (SV) werknemers heeft.
• Zijn er geen SV werknemers in Nederland? Dan komt de vennootschap niet in aanmerking voor de NOW.

Loonsom

• Voor de berekening van de loonsom wordt uitgegaan van het SV-loon van alle werknemers die in dienst zijn bij een werkgever in januari 2020.
• Niet onder het loon vallen;

•Pensioenpremies
•Verzekeringspremies
•Opgebouwd vakantiegeld
•Gerichte vrijgestelde vergoedingen

• Ook deze kosten worden gecompenseerd. Daartoe wordt het SV-loon forfaitair met 30% verhoogd.
• Het maandloon is per werknemer gemaximeerd op € 9.538,– bruto (2x het maximum premieloon).

Verplichtingen

• De werkgever heeft een inspanningsverplichting zijn werknemers aan het werk te houden.
• De werkgever is verplicht de loonsom ‘zoveel mogelijk gelijk te houden’.
• De werkgever is verplicht de OR in te lichten over de toekenning van de subsidie.
• De subsidie mag uitsluitend gebruikt worden voor het betalen van de loonkosten.
• De werkgever doet geen ontslagaanvraag voor zijn werknemers op bedrijfseconomische gronden (‘ontslagverbod’).

• Lopende ontslagaanvragen kunnen binnen 5 werkdagen na inwerkingtreding van de NOW worden ingetrokken.
• Vraagt de werkgever die NOW subsidie ontvangt toch ontslag op bedrijfseconomische gronden aan, dan wordt deze aanvraag wel in behandeling genomen. Voor werknemers die langs deze weg ontslagen worden, wordt 150% van het loon verrekend bij het vaststellen van de definitieve subsidie.

• Proeftijdontslag, arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die eindigen en een ontslag met wederzijds goedvinden (VSO) zijn dus nog steeds mogelijk gedurende de periode dat de werkgever NOW subsidie ontvangt.
• Ook het doorvoeren van een geplande reorganisatie is mogelijk, maar kan bij de definitieve vaststelling van de subsidie leiden tot verrekening van de loonkosten van de werknemers die worden ontslagen.

Accountantsverklaring 

• Om een voorschot op de NOW subsidie aan te vragen, is geen accountantsverklaring vereist.
• Voor de definitieve berekening dient (voor subsidies boven een bepaald bedrag) wel een accountantsverklaring te worden overgelegd.
• Wat de inhoud van die verklaring moet zijn en welke ondergrens zal gelden is op dit moment nog niet duidelijk.
• Binnen 4 weken wordt duidelijkheid gegeven over de ondergrens die zal gelden.

• Doe de aanvraag voor een NOW subsidie steeds in overleg met uw accountant.

Definitieve vaststelling subsidie en sancties

• Binnen 24 weken na afloop van de meetperiode verzoekt de werkgever om definitieve vaststelling van de subsidie.
• Binnen 52 weken na ontvangst van deze aanvraag wordt de definitieve subsidie vastgesteld.
• De subsidie wordt achteraf definitief berekend en toegekend op basis van de werkelijke omzetdaling. Is de omzetdaling hoger dan vooraf geschat, dan kan de werkgever een hogere subsidie krijgen. Is de omzetdaling lager, dan dient mogeljk een deel van het voorschot te worden terugbetaald.
• Bij de definitieve berekening wordt uitgegaan van de loonsom in januari 2020. Blijkt de daadwerkelijke loonsom in de periode maart t/m mei 2020 lager te zijn dan in januari (b.v. doordat oproepkrachten niet zijn opgeroepen of tijdelijke contracten niet zijn verlengd), dan wordt het subsidiebedrag (exponentieel) lager, ter stimulering de loonsom ‘zoveel mogelijk gelijk te houden’.
• Indien de werkgever een verzoek indient bij het UWV voor een ontslag op bedrijfseconomische gronden, kan de werkgever flink gekort worden op de subsidie.
• Bij de definitieve afrekening kan dus sprake zijn van terugvordering of nabetaling.

Actueel

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we ervan uit dat je ermee instemt.