Dumoulin-Siemens

Mediationclausule in de overeenkomst – kan je daar onderuit?

Mediationclausule in de overeenkomst – kan je daar onderuit? 525 400 Ekelmans Advocaten
Blog mediation afbeelding (500 x 400 px) (50)
Leestijd: 3 minuten
Lesedauer: 3 Minuten
Reading time: 3 minutes

Een mediationclausule in een overeenkomst biedt partijen de mogelijkheid om geschillen op een constructieve manier op te lossen, zonder direct naar de rechter of arbiter te stappen. Mediation draait om vrijwilligheid, maar is een mediationclausule wel zo vrijwillig? Advocaat Anne-Mieke Dumoulin-Siemens bespreekt dit recente vraagstuk aan de hand van het advies van advocaat-generaal De Bock.

Als professionele partijen een overeenkomst sluiten, nemen zij daarin gewoonlijk een bepaling op over geschillenbeslechting. Zij wijzen een bepaalde rechtbank of arbiter aan als de bevoegde instantie die zich over geschillen moet buigen. Partijen beseffen dat zij zich via de overeenkomst aan elkaar binden en zich tegenover elkaar als redelijke contractpartners moeten gedragen. Dat geldt ook wanneer partijen onenigheid hebben over de uitvoering van hun afspraken. Om in zo’n geval direct naar de rechter te stappen of arbitrage te starten, doet geen recht aan de notie van redelijkheid. De uitspraak van deze instanties is vaak zwart-wit, schendt het vertrouwen tussen partijen en biedt geen basis om de samenwerking voort te zetten. Daarom spreken contractpartners vaak af dat zij bij eventuele geschillen eerst naar een mediator gaan. Mocht de mediation op een mislukking uitdraaien, dan kunnen partijen zich wenden tot de rechter of arbiter die zij in de overeenkomst als bevoegde instantie hebben aangewezen.

Mediation draait om vrijwilligheid

Een mediationclausule in de overeenkomst biedt ruimte aan partijen hun geschillen in goed overleg te beslechten. Met aandacht voor de wederzijdse belangen, ongeacht of de focus ligt op continuïteit van de professionele relatie of op beëindiging daarvan. Mediation draait om vrijwilligheid. In de reglementen van mediationorganisaties staat dat mediation plaatsvindt op basis van vrijwilligheid.

Is de mediationclausule wel zo vrijwillig?

Hoe staat het met die vrijwilligheid als partijen in een overeenkomst afspreken dat zij hun geschillen eerst zullen oplossen met behulp van mediation? Contractuele afspraken moeten worden nagekomen. Maar de mediationclausule richt zich niet tot de mediator. Als een partij op enig moment uit het mediationtraject stapt, of weigert daaraan te beginnen, heeft de mediator geen andere keus dan de mediation te beëindigen. De andere contractspartij kan de weigeraar er uiteraard op aanspreken dat hij de afspraken van de geschillenclausule schendt. Verder zijn de handen van de contractspartij gebonden. Voortzetting van het mediationtraject is alleen mogelijk wanneer alle partijen zich daarvoor inzetten.

Mediationclausule is afdwingbaar

De Hoge Raad buigt zich momenteel over de vraag of zo’n mediationclausule in een overeenkomst tussen professionele partijen bindend is en kan worden afgedwongen. Advocaat-generaal de Bock betoogt in haar advies aan de Hoge Raad dat een mediationclausule in een professionele overeenkomst rechtens afdwingbaar is. De arbiter is volgens De Bock pas bevoegd nadat partijen de mediationclausule zijn nagekomen en hebben geprobeerd om via mediation hun geschil op te lossen. Tot die tijd moet de arbiter de zaak aanhouden. Als een partij zich niet houdt aan de afgesproken mediationclausule en de andere partij zich hiertegen verzet, moet de arbiter de arbitrageprocedure aanhouden totdat partijen alsnog de mediationclausule zijn nagekomen. Volgens De Bock geldt dit niet alleen voor een arbitrale procedure, maar ook voor een rechterlijke procedure.

De Hoge Raad is vrij het advies van de advocaat-generaal al dan niet te volgen. De uitspraak van de Hoge Raad is (voorlopig) bepaald op 28 juni 2024.

Hoe zit dat met de vrijwilligheid?

Het staat partijen in beginsel vrij om afspraken in een overeenkomst vast te leggen. Als professionele partijen een mediationclausule afspreken, doen zij dat uit eigen vrije wil. Als de handtekening eenmaal is gezet, moeten partijen de mediationclausule uitvoeren. Zij zullen een (serieuze) poging moeten doen hun geschillen via mediation op te lossen. Vrijwilligheid lijkt daarmee ook tijdens het mediationtraject een minder belangrijke rol te spelen.

Meer weten over (internationale) contracten?

Het opstellen van een goed contract is maatwerk. Ondernemers onderschatten helaas te vaak het belang van een goed contract, totdat men eens door schade en schande wijzer is geworden. Ieder contract bergt risico’s in zich. Ons team maakt deze op pragmatische wijze inzichtelijk en beheersbaar.

Auteur

Anne-Mieke Dumoulin-Siemens is specialist ondernemingsrecht en privacyrecht. Zij is een kundige gesprekspartner voor (internationale) commerciële ondernemingen en non-profit organisaties. Cliënten waarderen haar juridische adviezen vanwege de praktische en commerciële uitvoerbaarheid ervan.

Websitebezoekers volgen via tracking cookies – geoorloofd?

Websitebezoekers volgen via tracking cookies – geoorloofd? 525 400 Ekelmans Advocaten
Blog cookies (500 x 400 px) (25)
Leestijd: 3 minuten
Lesedauer: 3 Minuten
Reading time: 3 minutes
Expertise:

Tracking cookies staan meer en meer in de belangstelling van de overheid, de Autoriteit Persoonsgegevens en de rechter. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) krijgt vanaf 2024 extra budget om meer toezicht te houden op cookies en online tracking. Dat heeft het kabinet besloten. Lees in deze blog van Anne-Mieke Dumoulin-Siemens meer over deze ontwikkeling en waar je op moet letten, indien je tracking cookies gebruikt.

Tracking cookies kunnen nuttig zijn

Organisaties plaatsen tracking cookies om het surfgedrag van bezoekers van hun websites te kunnen volgen. Van de hierdoor verzamelde gegevens wordt een profiel van de betreffende persoon opgesteld. Dat heet profiling. Via profiling verzamelen organisaties een schat aan informatie over voorkeuren en persoonlijke interesses. Het profiel wordt gebruikt om de bezoeker advertenties op maat voor te schotelen.

Toestemming is vereist

Profiling is in beginsel verboden door de AVG. Tracking cookies mogen pas worden geplaatst nadat de bezoeker van de website daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven. Desondanks gaan organisaties flexibel om met de eisen voor het plaatsen van tracking cookies. Het komt regelmatig voor dat een bezoeker van een website wordt verleid om op de ‘alle cookies accepteren’ knop te klikken, dan wel ontdekt dat alle categorieën cookies al zijn aangevinkt of door verder te scrollen hij impliciet akkoord gaat met het plaatsen van tracking cookies. De bezoeker van de website moet ‘vrij’ zijn toestemming te kunnen geven. Deze overduidelijke schending van de AVG heeft –tot voor kort– geen aanleiding gegeven tot noemenswaardige handhaving door de bevoegde autoriteiten.

Actieve handhaving in 2024

De overheid heeft aangekondigd vanaf volgend jaar budget vrij te maken voor aanvullend toezicht op cookies en online tracking door de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook de rechter haalt de teugels op het gebruik van tracking cookies aan.

De rechtbank Amsterdam in kort geding verbood recent (onder oplegging van een dwangsom) een technologiebedrijf tracking cookies te plaatsen op de computer van een websitebezoeker zonder diens toestemming, omdat dit in strijd is met de grondrechten en de AVG.  Het technologiebedrijf moet volgens de rechtbank waarborgen dat toestemming van de websitebezoeker wordt verkregen vóórdat de tracking cookies worden geplaatst en de persoonsgegevens worden verwerkt. Het feit dat de websitebezoeker ongewenste cookies zelf kan verwijderen of een opt-out voor cookies kan instellen, is hierbij niet van belang. De rechtbank gaat ook voorbij aan het argument van het technologiebedrijf dat het plaatsen van tracking cookies de kern is van haar business model en dat dit belang prefaleert boven de belangen van de websitebezoeker.

Tips voor het gebruik van cookies

Indien je tracking cookies gebruikt, let er dan op dat je:

  • geldige toestemming verkrijgt van de websitebezoeker vóórdat je de tracking cookies plaatst;
  • de verkregen toestemming administreert zodat je altijd kan aantonen dat toestemming is verkregen;
  • ervoor zorgt dat de websitebezoeker een gegeven toestemming even zo gemakkelijk weer kan intrekken;
  • de plaatsing van tracking cookies daadwerkelijk stopzet wanneer de websitebezoeker de gegeven toestemming intrekt.

Vragen?

Onze Privacy Desk helpt je om persoonsgegevens (commercieel) zo optimaal mogelijk te benutten én tegelijkertijd de privacy van je klanten te waarborgen. Heb je vragen over de manier waarop jouw organisatie de verplichtingen van de AVG heeft geregeld? Neemt dan contact op met Anne-Mieke Dumoulin-Siemens.

Meer weten over privacyrecht?

Het gebruik van persoonsgegevens is in veel processen onmisbaar om een goede dienstverlening aan uw klanten te kunnen bieden. De wetgeving die deze verwerkingen beheerst is echter complex, zeker als het gaat om bijzondere persoonsgegevens. Je moet voldoen aan de strenge verplichtingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/ GDPR), van de UAVG en aan de gedragscodes uit de branche.

Auteur

Anne-Mieke Dumoulin-Siemens is specialist ondernemingsrecht en privacyrecht. Zij is een kundige gesprekspartner voor (internationale) commerciële ondernemingen en non-profit organisaties. Cliënten waarderen haar juridische adviezen vanwege de praktische en commerciële uitvoerbaarheid ervan.

AVG: boetes voor bedrijven alleen bij verwijtbaar gedrag

AVG: boetes voor bedrijven alleen bij verwijtbaar gedrag 525 400 Ekelmans Advocaten
Blog afbeelding (500 x 400 px) (24)
Leestijd: 3 minuten
Lesedauer: 3 Minuten
Reading time: 3 minutes
Expertise:

Het Hof van Justitie heeft in een recente uitspraak duidelijk gemaakt onder welke voorwaarden de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een administratieve geldboete kan opleggen wegens schending van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Advocaat Anne-Mieke Dumoulin-Siemens bespreekt in deze blog waar je als organisatie op moet letten om zo’n boete te voorkomen.

HvJ EU 5 december 2023: ECLI:EU:C:2023:950 (Deutsche Wohnen)ECLI:EU:C:2023:949 (Nacionalinis visuomenės sveikatos centras)

Boete alleen bij verwijtbaar gedrag

Wanneer jouw organisatie als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt en daarmee de regels van de AVG schendt, kan de AP een administratieve boete opleggen. Het Europees Hof van Justitie (Hof) heeft in een recente uitspraak duidelijk gemaakt onder welke voorwaarden de AP een dergelijke boete kan opleggen. Dat kan alleen als sprake is van verwijtbaar gedrag. Dat wil zeggen wanneer jouw organisatie de overtreding opzettelijk of uit nalatigheid heeft begaan. Dat is het geval, aldus het Hof, wanneer jouw organisatie niet onwetend kon zijn van het inbreukmakende karakter van zijn gedrag, ongeacht of zij zich al dan niet bewust was van de inbreuk.

Het gaat om verwijtbaar gedrag van:

1. de rechtspersoon

Het niet noodzakelijk dat de inbreuk door het bestuur is gepleegd. Evenmin is het noodzakelijk dat het bestuur van de inbreuk op de hoogte was. Integendeel, jouw organisatie is aansprakelijk voor zowel inbreuken die zijn gepleegd door het bestuur, als voor inbreuken gepleegd door ‘gewone’ werknemers die handelen in het kader van de bedrijfsactiviteiten van jouw organisatie en namens jouw organisatie.

2. de door jou ingeschakelde verwerker

Bovendien kan de AP jouw organisatie een geldboete opleggen voor handelingen verricht door een verwerker, voor zover deze handelingen aan jouw organisatie kunnen worden toegerekend.

Samenvattend – waar moet je op letten?

De geldboete kan dus –kort gezegd– worden opgelegd als jouw organisatie behoorde te weten dat de betreffende handeling inbreuk maakt op de regels van de AVG. Dat is al snel het geval, omdat je in het algemeen geacht wordt de regels van de wet te kennen.

Jouw organisatie is verantwoordelijk voor handelingen die een verwerker in jouw opdracht uitvoert. Je dient het onderwerp, de duur, de aard en het doel van de verwerking in een verwerkersovereenkomst af te spreken. Dat is een eis van de AVG (artikel 28). Gezien de uitspraak van het Hof is het belangrijk om de opdracht aan de verwerker nauwkeurig te omschrijven. Daarmee leg je de reikwijdte van jouw verantwoordelijkheid voor het handelen van de verwerker vast. De verwerker is zelf verantwoordelijk voor handelingen die buiten de opdrachtomschrijving vallen.

Vragen?

Onze Privacy Desk helpt je om persoonsgegevens (commercieel) zo optimaal mogelijk te benutten én tegelijkertijd de privacy van je klanten te waarborgen. Heb je vragen over de manier waarop jouw organisatie de verplichtingen van de AVG heeft geregeld? Neemt dan contact op met Anne-Mieke Dumoulin-Siemens.

Meer weten over privacyrecht?

Het gebruik van persoonsgegevens is in veel processen onmisbaar om een goede dienstverlening aan uw klanten te kunnen bieden. De wetgeving die deze verwerkingen beheerst is echter complex, zeker als het gaat om bijzondere persoonsgegevens. Je moet voldoen aan de strenge verplichtingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/ GDPR), van de UAVG en aan de gedragscodes uit de branche.

Auteur

Anne-Mieke Dumoulin-Siemens is specialist ondernemingsrecht en privacyrecht. Zij is een kundige gesprekspartner voor (internationale) commerciële ondernemingen en non-profit organisaties. Cliënten waarderen haar juridische adviezen vanwege de praktische en commerciële uitvoerbaarheid ervan.

NIS2-richtlijn: tips om je als organisatie voor te bereiden op deze nieuwe regelgeving

NIS2-richtlijn: tips om je als organisatie voor te bereiden op deze nieuwe regelgeving 525 400 Ekelmans Advocaten
NIS2-richtlijn voor cyberbeveiliging
Leestijd: 4 minuten
Lesedauer: 4 Minuten
Reading time: 4 minutes

Binnenkort treedt in Nederland de NIS2-richtlijn in werking. Het is de opvolger van NIS-richtlijn en richt zich op risico’s die netwerk- en informatiesystemen bedreigen, zoals cyberbeveiligingsrisico’s. Organisaties die onder de NIS2-richtlijn vallen, moeten vanaf dat moment aan de zorgplicht en meldplicht voldoen. Advocaat Anne-Mieke Dumoulin-Siemens bespreekt in deze blog wat de richtlijn inhoudt, wat dit voor jouw organisatie betekent en welke voorbereidingen je al kunt treffen.

Cyberbeveiliging verdient aandacht

Bedrijven hebben te maken met toenemende digitalisering en cyberincidenten. Op EU-niveau worden de uitdagingen op het gebied van cyberbeveiliging aangepakt met een reeks aan nieuwe regelgeving. Zo is sinds enige tijd de NIS2-richtlijn van kracht. De Network and Information Security Directive 2 (NIS2) moet de cyberbeveiliging en digitale weerbaarheid van organisaties in de EU-lidstaten verbeteren. De NIS2-richtlijn bevat minimum eisen en moet uiterlijk op 17 oktober 2024 zijn geïmplementeerd in Nederlandse wetgeving. Zodra de Nederlandse wetgeving in werking treedt, moeten de in de richtlijn aangewezen sectoren voldoen aan de verplichtingen uit de NIS2-richtlijn, zoals die dan in Nederlandse wetgeving zullen zijn neergelegd.

NIS2-richtlijn heeft een breed toepassingsbereik

De NIS2-richtlijn is van toepassing op een groot aantal sectoren, zoals de gezondheidszorg, transportbedrijven en aanbieders van energie. Maar ook supermarkten, waterbeheerbedrijven en digitale aanbieders moeten zich voorbereiden op de verplichtingen in de NIS2-richtlijn. De NIS2-richtlijn spreekt over zeer kritieke sectoren en andere kritieke sectoren. Er zijn elf zeer kritieke sectoren: energie, vervoer, bankwezen, infrastructuur voor de financiële markt, gezondheidszorg, drinkwater, afvalwater, digitale infrastructuur, beheer van ICT-diensten, overheid en ruimtevaart. Daarnaast kent de NIS2-richtlijn zeven andere kritieke sectoren: post- en koeriersdiensten, afvalstoffenbeheer, de chemische industrie, de levensmiddelen industrie, de maakindustrie, digitale aanbieders, onderzoek. Organisaties die onder één van de genoemde sectoren vallen, moeten risicobeheersmaatregelen treffen en voldoen aan rapportageverplichtingen op het gebied van cyberbeveiliging.

Hoe weet je of jouw organisatie onder de NIS2-richtlijn valt?

De organisatie moet tot één van de zeer kritieke of andere kritieke sectoren behoren. Daarnaast is de omvang van de organisatie van belang en de vraag of de organisatie een sleutelrol vervult in de samenleving. Als blijkt dat de NIS2-richtlijn van toepassing is, moet je nagaan of jouw organisatie een ‘essentiële’ of een ‘belangrijke’ organisatie is. De overheid heeft een zelfevaluatie opgesteld NIS 2 Zelfevaluatie NL (regelhulpenvoorbedrijven.nl). Via deze zelfevaluatie bepaal je of de NIS2-richtlijn van toepassing is op jouw organisatie.

Over welke maatregelen praten wij?

Organisaties moeten kort gezegd passende technische, operationele en organisatorische maatregelen nemen om de cyberbeveiliging en digitale weerbaarheid van hun organisatie te verbeteren. Organisaties moeten de cyberrisico’s in kaart brengen en het beveiligingsniveau van hun netwerk- en informatiesystemen daarop afstemmen. Zo moeten een groot bedrijf die aan grote risico’s is blootgesteld, meer maatregelen nemen dan een kleine onderneming waar de kans op een incident met grote maatschappelijke en economische impact klein is. Bij cyberbeveiligingsmaatregelen moet je denken aan incidentenbehandeling, back-up beheer, beveiliging van de toeleveringsketen, cyberhygiëne, opleiding van personeel, toegangsbeleid èn beleid om de effectiviteit van deze maatregelen te meten.

Welke verplichtingen legt de NIS2-Richtlijn nog meer op?

Governance

De NIS2-richtlijn legt de verantwoordelijkheid voor de cybermaatregelen bij de bestuurders. De bestuursorganen van essentiële en belangrijke organisaties moeten de beveiligingsmaatregelen die worden getroffen goedkeuren en toezien op de uitvoering daarvan. Bestuurders kunnen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken op de beveiligingsverplichtingen. Bestuurders moeten een opleiding volgen, zodat zij voldoende kennis verwerven om de cyberrisico’s te kunnen identificeren en de gevolgen daarvan te kunnen beoordelen.

Rapportageverplichtingen/Meldplicht

Essentiële en belangrijke organisaties moeten elk incident dat aanzienlijke gevolgen heeft voor de verlening van haar diensten onverwijld melden. Denk daarbij aan incidenten die een ernstige operationele verstoring van de diensten of financiële verliezen voor de betrokken organisatie (kunnen) veroorzaken. Of een incident dat aanzienlijke materiële of financiële schade aan andere (rechts)personen veroorzaakt of kan veroorzaken. Een eerste melding moet binnen 24 uur worden gedaan bij de bevoegde autoriteiten, gevolgd door een update uiterlijk 48 uur na de eerste melding. Let op dat er ook moet worden gemeld als een incident aanzienlijke gevolgen kan hebben.

Welke voorbereidingen kunnen organisaties alvast treffen?

De overheid is doende de NIS2-richtlijn naar Nederlandse wetgeving te vertalen. Een wetsvoorstel is nog niet gepubliceerd. Op dit moment is alleen duidelijk aan welke minimumeisen zal moeten worden voldaan, omdat deze blijken uit de NIS2-richtlijn.

In afwachting van de inbedding in nationale wetgeving zou je alvast het volgende kunnen doen:

  • Stel aan de hand van de NIS2 Zelfevaluatie vast of jouw organisatie onder de werking van de NIS2-richtlijn valt;
  • Breng in kaart in hoeverre het bestuur aan de governance-verplichtingen voldoet;
  • Stel vast wat de kwaliteit is van de bestaande technische, operationele en organisatorische beveiligingsmaatregelen, inclusief de monitoringmechanismen;
  • Bepaal of de organisatie kan voldoen aan de rapportageverplichtingen en meldplichten.

Vragen of advies over de NIS2-richtlijn en de implementatie?

Heb je behoefte aan een nadere toelichting op de governance-verplichtingen of vragen over de rapportageverplichtingen en meldplichten, neem dan contact op met Anne-Mieke Dumoulin-Siemens.

Meer weten over cyber security?

Organisaties beschikken over veel vertrouwelijke informatie. De verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens neemt toe. Ook is er steeds meer bedrijfsinformatie digitaal beschikbaar. Al deze data zijn goud waard. Komen gegevens bij de verkeerde mensen in handen, dan heeft dit mogelijk kostbare bedrijfs- en reputatieschade tot gevolg. De vertrouwelijke informatie binnen een organisatie levert soms lastige vragen op. Onze Cyber Security experts adviseren over de impact van cyber security op de bedrijfsvoering.

Auteur

Anne-Mieke Dumoulin-Siemens is specialist ondernemingsrecht en privacyrecht. Zij is een kundige gesprekspartner voor (internationale) commerciële ondernemingen en non-profit organisaties. Cliënten waarderen haar juridische adviezen vanwege de praktische en commerciële uitvoerbaarheid ervan.

Vijf vragen over Dora (de Europese Verordening Digital Operational Resilience Act)

Vijf vragen over Dora (de Europese Verordening Digital Operational Resilience Act) 525 400 Ekelmans Advocaten
Blog afbeelding (500 x 400 px) (6)
Leestijd: 2 minuten
Lesedauer: 2 Minuten
Reading time: 2 minutes

Dora is begin dit jaar in werking getreden en bevat uniforme eisen voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen. Verzekeraars hebben twee jaar de tijd om zich voor te bereiden. Wat verandert er? En wat komt er op verzekeraars af?

Dora is begin dit jaar in werking getreden en bevat uniforme eisen voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen. Verzekeraars hebben twee jaar de tijd om zich voor te bereiden. Wat verandert er? En wat komt er op verzekeraars af?

Het Verbond van Verzekeraars stelde advocaat Anne-Mieke Dumoulin-Siemens vijf vragen:

1. Wat komt er met Dora op verzekeraars en andere financiële dienstverleners af?

2. Verandert er veel voor Nederlandse verzekeraars?

3. Waarom? Zijn bestuursleden zich nu onvoldoende bewust van cyberdreiging en risico’s?

4. Even wachten met welke eisen de Europese Toezichtautoriteiten dit jaar komen, is zeker geen goed idee?

5. Wat raad jij verzekeraars aan?

Meer weten over cyber security?

Organisaties beschikken over veel vertrouwelijke informatie. De verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens neemt toe. Ook is er steeds meer bedrijfsinformatie digitaal beschikbaar. Al deze data zijn goud waard. Komen gegevens bij de verkeerde mensen in handen, dan heeft dit mogelijk kostbare bedrijfs- en reputatieschade tot gevolg. De vertrouwelijke informatie binnen een organisatie levert soms lastige vragen op. Onze Cyber Security experts adviseren over de impact van cyber security op de bedrijfsvoering.

Auteur

Anne-Mieke Dumoulin-Siemens is specialist ondernemingsrecht en privacyrecht. Zij is een kundige gesprekspartner voor (internationale) commerciële ondernemingen en non-profit organisaties. Cliënten waarderen haar juridische adviezen vanwege de praktische en commerciële uitvoerbaarheid ervan.

De privacyaspecten van de Sanctiewet en Wwft

De privacyaspecten van de Sanctiewet en Wwft 525 400 Ekelmans Advocaten
Blog afbeelding (500 x 400 px) (7)
Leestijd: 2 minuten
Lesedauer: 2 Minuten
Reading time: 2 minutes
Expertise:

Verzekeraars moeten weten met wie zij in zee gaan, maar moeten zich ook aan de privacyregels houden. Hoe borg je compliance met Wwft en Sanctiewet, terwijl je tegelijkertijd de privacy van je klanten respecteert?

Advocaat Anne-Mieke Dumoulin-Siemens behandelde de vragen en dilemma’s die je daarbij tegenkomt tijdens een webinar, speciaal voor medewerkers/specialisten die zich bezighouden met privacy, Wwft, Sanctiewet en compliance.

Webinar terugkijken?

Het is mogelijk om het webinar van het Verbond van Verzekeraars terug te kijken. Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Dit webinar valt onder het lidmaatschap. Weet je niet zeker over jouw organisatie lid is van het Verbond van Verzekeraars check dan de ledenlijst.

Voor medewerkers die aangesloten zijn bij Adfiz en NVGA bedragen de deelnamekosten € 55,- (excl. BTW).
Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 75,- (excl. BTW).

Je kunt je registreren via OnlineSeminar door een e-mail te sturen waarin je akkoord gaat met de betalingsvoorwaarden. Vervolgens ontvang je de link om het webinar terug te kijken.

Meer weten over het privacyrecht?

Het gebruik van persoonsgegevens is in veel processen onmisbaar om een goede dienstverlening aan uw klanten te kunnen bieden. De wetgeving die deze verwerkingen beheerst is echter complex, zeker als het gaat om bijzondere persoonsgegevens. U moet voldoen aan de strenge verplichtingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/ GDPR), van de UAVG en aan de gedragscodes uit uw branche. Onze Privacy Desk helpt u om persoonsgegevens (commercieel) zo optimaal mogelijk te benutten én tegelijkertijd de privacy van uw klanten te waarborgen.

Auteur

Anne-Mieke Dumoulin-Siemens is specialist ondernemingsrecht en privacyrecht. Zij is een kundige gesprekspartner voor (internationale) commerciële ondernemingen en non-profit organisaties. Cliënten waarderen haar juridische adviezen vanwege de praktische en commerciële uitvoerbaarheid ervan.

Anne-Mieke Dumoulin-Siemens sprak op voorjaarsseminar DNRV over vennootschapsrecht

Anne-Mieke Dumoulin-Siemens sprak op voorjaarsseminar DNRV over vennootschapsrecht 640 480 Ekelmans Advocaten
Anne-Mieke Dumoulin-Siemens
Leestijd: 2 minuten
Lesedauer: 2 Minuten
Reading time: 2 minutes
Expertise:

Tijdens het voorjaarsseminar 2023 van DNRV kregen de aanwezigen een ‘crashcourse vennootschapsrecht’ op een bijzondere locatie, bij Crashtest Service in Munster. Samen met Manfred Richter gaf Anne-Mieke Dumoulin-Siemens een presentatie over de belangrijkste kenmerken van zowel het Duitse als het Nederlandse vennootschapsrecht.

Anne-Mieke Dumoulin-Siemens gaf samen met Manfred Richter (Alpmann Fröhlich) op een gemakkelijk te begrijpen manier een duo-presentatie over de belangrijkste kenmerken van zowel het Duitse als het Nederlandse vennootschapsrecht.

Naast de presentatie van Anne-Mieke sprak Dr. Marcus Meyer-Erdmann (European Trade Institute, Brussel) over grensoverschrijdende mobiliteit van vennootschappen. Dr. Yorick Ruland en Dr. Ruth Büchl-Winter (Görg Rechtsanwälte) gaven een overzicht van de modernisering personenvennootschappen in Duitsland, de grootste herziening van het ondernemingsrecht in de afgelopen jaren.

Het voorjaarsseminar vond ook dit keer weer op bijzondere locatie plaats: bij Crashtest Service in Münster. De dienstverlener als het gaat om crashtests voor ongevallenreconstructie of standaard crashtests. In de 30.000 m² grote crashtestfaciliteit worden verkeersongevallen realistisch gereconstrueerd, voertuigbeveiligings-systemen, antiterreursystemen en draag-constructies in het wegverkeer getest.

De dag werd afgesloten met een presentatie van Crashtest Service, een rondgang en een demonstratie. En naast het vakinhoudelijke programma was er ook voldoende tijd voor persoonlijke uitwisseling tijdens de gezellige borrel.

Over de seminars van DNRV

De DNRV organiseert twee keer per jaar een seminar om beurten in Duitsland en in Nederland. Deze seminars zijn vakinhoudelijke en praktijkgerichte evenementen op hoog niveau. Juridische onderwerpen worden veelal door experts uit het ledenbestand gepresenteerd. Voor vraagstukken uit de praktijk nodigt de DNRV sprekers uit het bedrijfsleven, van de overheid, kennisinstellingen of de rechterlijke macht uit. Tijdens de seminars worden uiteenlopende onderwerpen vanuit Nederlands en Duits perspectief besproken.

Meer weten over onze German Desk?

Ondernemers die zakendoen met Duitsland ervaren vaak rechts- en cultuurverschillen. Bijvoorbeeld bij geschillen, het opstellen van contracten, het opstarten van een bedrijf, het aannemen van personeel en het aangaan van samenwerkingsverbanden. Ons gespecialiseerde team van advocaten helpen u om succesvol zaken te doen in Duitsland.

Auteur

Anne-Mieke Dumoulin-Siemens is specialist ondernemingsrecht en privacyrecht. Zij is een kundige gesprekspartner voor (internationale) commerciële ondernemingen en non-profit organisaties. Cliënten waarderen haar juridische adviezen vanwege de praktische en commerciële uitvoerbaarheid ervan

Update: UBO-register gaat in fasen weer van het slot – maar niet voor iedereen

Update: UBO-register gaat in fasen weer van het slot – maar niet voor iedereen 2560 1920 Ekelmans Advocaten
UBO-register
Leestijd: 2 minuten
Lesedauer: 2 Minuten
Reading time: 2 minutes
Expertise:

In november 2022 berichtte ik dat de Kamer van Koophandel het UBO-register tijdelijk heeft afgesloten, omdat het Europees Hof van Justitie (EHvJ) een deel van de Europese regels over het UBO-register ongeldig heeft verklaard. Tot op de dag van vandaag wordt er geen informatie uit het UBO-register verstrekt.

Gefaseerde heropening UBO-register

De uitspraak van het EHvJ bepaalt dat het UBO-register niet meer voor elk lid van de bevolking mag worden opengesteld. De overheid werkt nu aan een gefaseerde heropening van het UBO-register. Naar aanleiding van de uitspraak is vastgesteld dat de toegang tot het UBO-register beperkt moet worden tot bevoegde autoriteiten, de Financial Intelligence Unit, instellingen die ongebruikelijke transacties moeten melden en personen en organisaties die een legitiem belang kunnen aantonen.

De toegang tot het UBO-register zal voor de bevoegde autoriteiten en de FIU zo snel mogelijk worden hersteld. Ook de instellingen met een meldplicht zullen spoedig weer informatie uit het UBO-register kunnen opvragen.

Legitiem belang

Ten aanzien van de groep personen en organisaties met een legitiem belang onderkent de overheid dat het ingewikkeld is om deze diverse groepen te identificeren. Denk aan aan de pers, bepaalde maatschappelijke organisaties, personen die transacties willen aangaan en schadeverzekeraars die een onderzoeksplicht hebben op basis van sanctieregelgeving. De overheid stelt op dit moment een lijst van indicatoren op die invulling moeten geven aan het begrip ‘legitiem belang’. Totdat duidelijk is wat ‘legitiem belang’ is en wie zo’n belang heeft, blijft het UBO-register gesloten voor personen en organisaties met een legitiem belang.

Registratieverplichting

De uitspraak van het Hof heeft geen gevolgen voor de verplichting tot registratie in het UBO-register. Uiteindelijk begunstigden moeten zich registreren, voor zover zij dat nog niet hebben gedaan. In mijn eerdere blog beantwoord ik de vraag voor wie de verplichting tot inschrijving in het UBO-register geldt. 

Meer weten over het privacyrecht?

Het gebruik van persoonsgegevens is in veel processen onmisbaar om een goede dienstverlening aan uw klanten te kunnen bieden. De wetgeving die deze verwerkingen beheerst is echter complex, zeker als het gaat om bijzondere persoonsgegevens. U moet voldoen aan de strenge verplichtingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/ GDPR), van de UAVG en aan de gedragscodes uit uw branche. Onze Privacy Desk helpt u om persoonsgegevens (commercieel) zo optimaal mogelijk te benutten én tegelijkertijd de privacy van uw klanten te waarborgen.

Auteur

Anne-Mieke Dumoulin-Siemens is specialist ondernemingsrecht en privacyrecht. Zij is een kundige gesprekspartner voor (internationale) commerciële ondernemingen en non-profit organisaties. Cliënten waarderen haar juridische adviezen vanwege de praktische en commerciële uitvoerbaarheid ervan.

Gastcollege van Robert Kütemann en Anne-Mieke Dumoulin-Siemens als onderdeel van de Leergang Export

Gastcollege van Robert Kütemann en Anne-Mieke Dumoulin-Siemens als onderdeel van de Leergang Export 525 390 Ekelmans Advocaten
Gastcollege Anne-Mieke Dumoulin Siemens en Robert Kutemann
Leestijd: < 1 minuut
Lesedauer: < 1 Minute
Reading time: < 1 minute
Expertise:

Op dinsdag 21 maart waren onze collega’s Robert Kütemann en Anne-Mieke Dumoulin-Siemens gastdocent tijdens een webinar, speciaal voor adviseurs die Oostenrijkse ondernemers professioneel willen begeleiden in de export naar en in het buitenland.

Op dinsdag 21 maart waren onze collega’s Robert Kütemann en Anne-Mieke Dumoulin-Siemens gastdocent tijdens een webinar, speciaal voor adviseurs die Oostenrijkse ondernemers professioneel willen begeleiden in de export naar en in het buitenland.

Een belangrijke vraag  is met welke juridische aspecten ondernemers rekening moeten houden. Robert en Anne-Mieke deelden hun kennis over de Nederlandse arbeidsmarkt en het ondernemingsrecht.

Dit webinar is onderdeel van de leergang Export, ontwikkeld door Aussenwirtschaft Austria, het agentschap voor internationalisering en innovatie van het Oostenrijkse bedrijfsleven en het Weense opleidingsinstituut Incite

Meer weten over onze German Desk?

Ondernemers die zakendoen met Duitsland ervaren vaak rechts- en cultuurverschillen. Bijvoorbeeld bij geschillen, het opstellen van contracten, het opstarten van een bedrijf, het aannemen van personeel en het aangaan van samenwerkingsverbanden. Ons gespecialiseerde team van advocaten helpen u om succesvol zaken te doen in Duitsland.

Auteur

UBO-register tijdelijk afgesloten voor het publiek, de registratieverplichting geldt nog steeds

UBO-register tijdelijk afgesloten voor het publiek, de registratieverplichting geldt nog steeds 2560 1920 Ekelmans Advocaten
UBO-register
Leestijd: 3 minuten
Lesedauer: 3 Minuten
Reading time: 3 minutes
Expertise:

Het is niet acceptabel dat willekeurige leden van de bevolking (financiële) informatie over een UBO kunnen opvragen. Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald. Het UBO-register is daarom tijdelijk afgesloten voor het publiek. Wat houdt deze uitspraak in? En wat zijn gevolgen voor het UBO-register en de registratieverplichting?

Anti-witwasrichtlijn ter voorkoming van financieel-economische criminaliteit

Het UBO-register en de verplichting om te registeren is gebaseerd op de Europese vierde en vijfde anti-witwasrichtlijn. Deze richtlijn heeft als doel om financieel-economische criminaliteit tegen gaan. Hierbij kan je denken aan corruptie, witwassen, belastingontduiking, fraude en financiering van terrorisme.

Ondernemingen moeten hun uiteindelijk begunstigden registeren in dit UBO-register. Een deel van deze informatie (naam, geboortemaand en jaar, nationaliteit, woonstaat, aard en omvang van het economisch belang in de onderneming) was tot voor kort voor iedereen toegankelijk. Iedereen kon tegen een geringe vergoeding een uittreksel uit het UBO-register opvragen.

“De bepaling in de antiwitwasrichtlijn dat informatie over een UBO in alle gevallen voor elk lid van de bevolking toegankelijk moet zijn, is ongeldig”

Uitspraak Europees Hof over openbaarheid van het UBO-register

Het Europees Hof van Justitie (Hof) heeft in zijn uitspraak van 22 november 2022 een deel van de Europese regels over het UBO-register ongeldig verklaard. Volgens het Hof vormt de toegang voor het grote publiek tot informatie over een UBO een ernstige inmenging in de grondrechten op eerbiediging van het privéleven en bescherming van persoonsgegevens. Het is niet acceptabel dat willekeurige leden van de bevolking (financiële) informatie over een UBO kunnen krijgen zonder dat zij daar een belang bij hebben dat verband houdt met het doel van de richtlijn. Namelijk voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. UBO’s lopen vooral ook risico, omdat de gegevens uit het UBO-register na verstrekking zonder belemmering kunnen worden opgeslagen en verspreid. De bepaling in de antiwitwasrichtlijn dat informatie over een UBO in alle gevallen voor elk lid van de bevolking toegankelijk moet zijn, is ongeldig, aldus het Hof.

Welke gevolgen heeft dit voor het Nederlandse UBO-register en registratieverplichting?

De Kamer van Koophandel heeft, op verzoek van minister Kaag, het UBO-register tijdelijk afgesloten voor het publiek. Dit betekent dat tijdelijk geen informatie uit het UBO-register kan worden opgevraagd. In de komende dagen zal worden bezien welke informatieverstrekkingen nog wel mogelijk zijn. De uitspraak van het Hof heeft geen gevolgen voor de verplichting tot registratie in het UBO-register. Uiteindelijk begunstigden moeten zich registreren, voor zover zij dat nog niet hebben gedaan. In mijn eerdere blog beantwoord ik de vraag voor wie de verplichting tot inschrijving in het UBO-register geldt.

Meer weten over het privacyrecht?

Het gebruik van persoonsgegevens is in veel processen onmisbaar om een goede dienstverlening aan uw klanten te kunnen bieden. De wetgeving die deze verwerkingen beheerst is echter complex, zeker als het gaat om bijzondere persoonsgegevens. U moet voldoen aan de strenge verplichtingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/ GDPR), van de UAVG en aan de gedragscodes uit uw branche. Onze Privacy Desk helpt u om persoonsgegevens (commercieel) zo optimaal mogelijk te benutten én tegelijkertijd de privacy van uw klanten te waarborgen.

Auteur

Anne-Mieke Dumoulin-Siemens is specialist ondernemingsrecht en privacyrecht. Zij is een kundige gesprekspartner voor (internationale) commerciële ondernemingen en non-profit organisaties. Cliënten waarderen haar juridische adviezen vanwege de praktische en commerciële uitvoerbaarheid ervan.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we ervan uit dat je ermee instemt.