Verzekering

Ontvang het stappenplan voor de behandeling van zaken op het gebied van beroepsaansprakelijkheid

Ontvang het stappenplan voor de behandeling van zaken op het gebied van beroepsaansprakelijkheid 525 400 Ekelmans Advocaten
stappenplan beroepsaansprakelijkheidszaken
Leestijd: 2 minuten
Lesedauer: 2 Minuten
Reading time: 2 minutes

Ons team Beroepsaansprakelijkheid heeft een stappenplan gemaakt dat inzicht geeft in de gerechtelijke toetsingskaders ten aanzien van veelvoorkomende verwijten aan advocaten en assurantietussenpersonen. Benieuwd naar dit stappenplan?

Waar toetst een rechter aan bij de beoordeling van een aan een beroepsbeoefenaar verweten beroepsfout? Wat zijn de actuele kaders uit de wet van jurisprudentie? Welke verwijten kan de beroepsbeoefenaar verwachten? En hoe kan hij zich daartegen verweren?

Antwoorden op deze vragen vind je terug in het overzichtelijke stappenplan dat is opgesteld door het team Beroepsaansprakelijkheid. Het stappenplan geeft inzicht in de gerechtelijke toetsingskaders ten aanzien van veelvoorkomende verwijten aan advocaten en assurantietussenpersonen.

Stappenplan ontvangen?

Ben jij een schadebehandelaar of professional op het gebied van Beroepsaansprakelijkheid? Vul dan onderstaande gegevens in, zodat wij het stappenplan kunnen toesturen.

  Kom naar de kennissessie Beroepsaansprakelijkheid op donderdag 16 november

  Na de succesvolle kennissessie eerder dit jaar met als thema ‘De rechterlijke toetsingsmaatstaf in beroepsaansprakelijkheidszaken’ organiseren wij op donderdag 16 november a.s. de volgende editie met als thema: ‘Causaal verband en schade’.

  Deze middag biedt – naast de lezing – de uitgelezen mogelijkheid om je vakgenoten te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

  De aanwezigen ontvangen, net als bij de voorgaande kennissessie, een overzichtelijk stappenplan als naslagwerk. We sluiten de middag af met een borrel.

  Ekelmans Advocaten, hét kantoor voor beroepsaansprakelijkheidzaken

  Ekelmans Advocaten is hét kantoor voor beroepsaansprakelijkheid. Wij werken al jaren voor de grootste aansprakelijkheidsverzekeraars van Nederland. Op verzoek van deze verzekeraars behandelen wij beroepsaansprakelijkheidszaken voor accountants, advocaten, artsen, assurantietussenpersonen, belastingadviseurs, bouwbedrijven, constructeurs, deurwaarders, ingenieurs, IT-dienstverleners, makelaars, notarissen, octrooigemachtigden, financiële adviseurs, curatoren, fiscalisten en taxateurs.

  Wij zijn een van de weinige kantoren met een team dat zich volledig richt op beroepsaansprakelijkheid. Ons team bestaat uit acht advocaten met verschillende specialisaties binnen beroepsaansprakelijkheid. Doordat zij hun kennis en ervaring bundelen, kunnen zij snel en effectief handelen.

  Hoe strak ga je om met de dekkingsuitsluiting wegens persoonlijke bevoordeling?

  Hoe strak ga je om met de dekkingsuitsluiting wegens persoonlijke bevoordeling? 525 400 Ekelmans Advocaten
  Best practice dekkingsuitsluiting
  Leestijd: 3 minuten
  Lesedauer: 3 Minuten
  Reading time: 3 minutes

  Wat gebeurt er als een zaak wordt geschikt voordat een rechter vonnis wijst – zoals vaak het geval is – en dus ook voordat definitief komt vast te staan dat de verzekerde bestuurder zich schuldig heeft gemaakt aan persoonlijke bevoordeling? Dit is een van de vraagstukken die tijdens de Ronde tafel-bijeenkomst op donderdag 5 oktober aan bod zal komen.

  De meeste bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen kennen een bepaling waarmee aanspraken, die voortvloeien of verband houden met persoonlijke bevoordeling, worden uitgesloten van dekking.

  Vaak staat in de polisvoorwaarden dat de verzekeraar alleen beroep kan doen op deze uitsluiting als het definitief is vastgesteld dat de verzekerde zich hieraan schuldig heeft gemaakt.

  Meestal zal dat pas het geval zijn als de rechter vonnis wijst. De verzekeraar maakt in die gevallen een voorbehoud, maar blijft vaak de kosten van verweer al dan niet voor een deel betalen.

  Wat gebeurt er als de zaak wordt geschikt voordat een rechter vonnis wijst – zoals vaak het geval is – en dus ook voordat definitief komt vast te staan dat de verzekerde bestuurder zich schuldig heeft gemaakt aan persoonlijke bevoordeling?

  Ronde tafel bestuurdersaansprakelijkheid

  Vraagstukken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en persoonlijke bevoordeling

  Over onder andere dit vraagstuk gaan we tijdens de Ronde tafel-bijeenkomst op donderdag 5 oktober met elkaar in gesprek. Het belooft een informatieve en inspirerende sessie te worden waarin D&O-professionals bij verschillende verzekeraars best practices delen en de uitdagingen bij de behandeling van claims op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid bespreken. Nieuwsgierig naar de best practices op het gebied van D&O en dekking? Schrijf je dan nu in om deze bijeenkomst bij te wonen.

  Bekijk het programma

  Recente zaak

  Recent hebben de rechtbank Rotterdam (ECLI:NL:RBROT:2021:10335) en het Hof Den Haag (ECLI:NL:GHDHA:2023:1528) geoordeeld over hoe om te gaan met schikkingen die zien op gedekte en niet gedekte aanspraken.

  Een curator sprak bij AIG verzekerde bestuurders aan vanwege onbehoorlijk bestuur bestaande uit zes concrete verwijten. Eén van die verwijten was dat de bestuurders ten onrechte management fee’s in rekening brachten bij de failliete vennootschap.

  AIG wijst de bestuurders er op dat de aanspraken van de curator vanwege de ten onrechte in rekening gebrachte management fee’s zijn uitgesloten, omdat sprake is van persoonlijke bevoordeling.

  Uiteindelijk treffen de bestuurders een schikking met de curator voor € 300.000,- ten aanzien van alle aan hen gemaakte verwijten. Toevallig komt het schikkingsbedrag nagenoeg overeen met de vordering van de curator vanwege ten onrechte in rekening gebrachte management fee’s.

  AIG weigert de bestuurders onder de polis te compenseren, omdat zij meent dat het geen toevalligheid is dat het schikkingsbedrag overeenkomt met de aanspraak van de curator vanwege de onterecht in rekening gebrachte management fee’s. AIG meent dat de schikking vooral betrekking heeft op de uitgesloten persoonlijke bevoordeling door de bestuurders en dat zij die dus niet hoef te vergoeden.

  Conclusie van de rechtbank

  De rechtbank wijst de vordering van de bestuurders toe. De rechtbank concludeert namelijk dat de schikking op alle geschilpunten ziet en niet alleen op de discussie over de onterecht in rekening gebrachte management fee’s. In hoger beroep oordeelt het hof dat de schikking weliswaar op alle geschilpunten ziet, maar dat uit de toepasselijke polisvoorwaarden volgt dat het schikkingsbedrag slechts gedeeltelijk en naar evenredigheid gedekt is wanneer er sprake is van gedekte en niet gedekte aanspraken. Het hof stelt AIG in de gelegenheid om bij akte nader toe te lichten welke percentage van het schikkingsbedrag volgens haar betrekking heeft op een van dekking uitgesloten verwijt.

  Kom naar de Ronde tafel-bijeenkomst bij ons op kantoor

  Dergelijke procedures tussen bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeraars en hun verzekerden zijn zeldzaam, maar de vraagstukken die hieraan ten grondslag liggen kom je in de D&O-praktijk regelmatig tegen. Daarom nodigen we je uit om met ons en andere professionals die zich bezighouden met bestuurdersaansprakelijkheid hierover te spreken tijdens onze Ronde tafel-bijeenkomst op donderdag 5 oktober a.s.

  Auteur

  Abdi Youssuf houdt zich in het bijzonder bezig met bestuurders-, beroepsaansprakelijkheid en vraagstukken rondom privacyrecht en verzekeringen. Verzekeraars vertrouwen Abdi zaken toe waar zij zelf niet goed uitkomen. Juist dan is Abdi op zijn best: hij speurt naar onconventionele ideeën of gaat opnieuw met wederpartijen in gesprek. Dit heeft al meerdere malen geleid tot creatieve oplossingen in zaken die voor anderen kansloos leken.

  Ekelmans Advocaten, hét kantoor voor bestuurdersaansprakelijkheidszaken

  Ekelmans Advocaten is gespecialiseerd in het verlenen van rechtsbijstand aan bestuurders en commissarissen. Zo staan wij regelmatig, al dan niet in opdracht van D&O-verzekeraars, bestuurders en commissarissen bij die persoonlijk worden aangesproken (of dreigen te worden aangesproken) tot betaling van schadevergoeding. Ook adviseren wij D&O-verzekeraars ook over dekkingskwesties.

  Kom je ook naar de ronde tafel-bijeenkomst over bestuurdersaansprakelijkheid?

  Kom je ook naar de ronde tafel-bijeenkomst over bestuurdersaansprakelijkheid? 788 600 Ekelmans Advocaten
  Ronde tafel bestuurdersaansprakelijkheid
  Leestijd: 3 minuten
  Lesedauer: 3 Minuten
  Reading time: 3 minutes

  Op donderdag 5 oktober a.s. organiseert Ekelmans Advocaten een ronde tafel-bijeenkomst, speciaal voor D&O professionals bij verzekeraars. Daan SpoormansAbdi Youssuf en Mark van Benthem nemen je mee in de verzekeringsrechtelijke aspecten van D&O en de speelruimte die het wettelijke kader en polisvoorwaarden bieden. Meld je nu aan!

  Het gaat daarbij dus niet om de juridische theorie of het vergelijken van polisvoorwaarden, maar hoe je in de praktijk om gaat met die ‘speelruimte’.

  Professionals van verschillende D&O-verzekeraars komen samen om met elkaar best practices te delen en de uitdagingen bij de behandeling van claims op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid te bespreken.

  Uiteraard is er voldoende gelegenheid om elkaar beter te leren kennen tijdens een informele borrel.

  Thema en onderwerpen

  Het thema van deze interactieve middag is:

  ‘D&O en dekking; best practices voor D&O-professionals bij verzekeraars’.

  Onderwerpen en vragen die onder meer aan de orde kunnen komen zijn:

  Keuze advocaat

  • In welke gevallen schakel je een externe advocaat in? En in welk stadium?
  • Hoeveel vrijheid geef je aan een verzekerde om zelf zijn advocaat te kiezen? En in welke gevallen schakel je dan als verzekeraar een externe ‘monitoring-counsel’ in?

  Dekkingsuitsluitingen

  • Hoe strak ga je om met de dekkingsuitsluiting wegens persoonlijke bevoordeling? Is het bijvoorbeeld voldoende dat een rechtshandeling ten faveure van de rechtspersoon paulianeus is geweest of moet de verzekerde daadwerkelijk zichzelf hebben verrijkt of in ieder geval dat hebben beoogd?
  • Hoe wordt omgegaan met een dekkingsuitsluiting wegens een vermogensdelict; wordt daar in de praktijk een beroep op gedaan? En wordt in dat kader de bijstand betrokken van een specialist in het strafrecht?

  Vergoeding van kosten van advocaat

  • Hoe ga je om met de vergoeding van advocaatkosten indien niet alleen de bestuurder als natuurlijk persoon, maar ook de tussenliggende houdstermaatschappij (vgl. artikel 2:11 BW) als bestuurder wordt aangesproken (die niet onder de dekking valt). Worden alle kosten van verweer gedekt of slechts – bijvoorbeeld – de helft?
  • Hoe wordt voorkomen dat derden beslag leggen onder de polis?
  • Indien de verzekeraar advocaatkosten heeft vergoed en later geen dekking blijkt te hebben bestaan; worden de gemaakte kosten in de praktijk van de verzekerde ook daadwerkelijk teruggevorderd?

  Tijdens deze middag is er voldoende ruimte voor de inbreng van een interessante casus of vragen. Heb je inhoudelijke vragen die je graag onder de aandacht wil brengen? Laat dit dan gerust aan ons weten.

  Gespreksleiders tijdens deze middag

  Mark van Benthem

  Mark van Benthem staat voornamelijk ondernemingen en (verzekerde) bestuurders bij. Hij richt zich in het bijzonder op het snijvlak tussen arbeidsrecht en ondernemingsrecht, zoals bestuurdersaansprakelijkheid. Zo treedt hij op voor bestuurders wanneer hen wordt verweten dat zij hun taak onbehoorlijk hebben vervuld.

  Mark van Benthem-Ekelmans Advocaten

  Abdi Youssuf

  Abdi Youssuf houdt zich in het bijzonder bezig met bestuurders-, beroepsaansprakelijkheid en vraagstukken rondom privacyrecht en verzekeringen. Verzekeraars vertrouwen Abdi zaken toe waar zij zelf niet goed uitkomen. Juist dan is Abdi op zijn best: hij speurt naar onconventionele ideeën of gaat opnieuw met wederpartijen in gesprek. Dit heeft al meerdere malen geleid tot creatieve oplossingen in zaken die voor anderen kansloos leken.

  Abdi Youssuf-Ekelmans Advocaten

  Daan Spoormans

  Daan Spoormans voert veelvuldig verweer namens bestuurders of commissarissen die een onjuist management of toezicht wordt verweten. Hij heeft reeds enkele tientallen bestuurders en commissarissen in veiligheid gebracht, terwijl het nog niet is voorgekomen dat een bestuurder of commissaris door een rechter is veroordeeld tot betaling van een aanspraak waartegen Daan verweer voerde.

  Daan Spoormans-Ekelmans Advocaten

  Ekelmans Advocaten, hét kantoor voor bestuurdersaansprakelijkheidszaken

  Ekelmans Advocaten is gespecialiseerd in het verlenen van rechtsbijstand aan bestuurders en commissarissen. Zo staan wij regelmatig, al dan niet in opdracht van D&O-verzekeraars, bestuurders en commissarissen bij die persoonlijk worden aangesproken (of dreigen te worden aangesproken) tot betaling van schadevergoeding. Ook adviseren wij D&O-verzekeraars ook over dekkingskwesties.

  Werkgeversaansprakelijkheid in het betaald voetbal

  Werkgeversaansprakelijkheid in het betaald voetbal 853 650 Ekelmans Advocaten
  Werkgeversaansprakelijkheid in het betaald voetbal
  Leestijd: 2 minuten
  Lesedauer: 2 Minuten
  Reading time: 2 minutes

  Advocaat Diederik Hulsbergen bespreekt in dit artikel een geschil over werkgeversaansprakelijkheid. In een uitspraak wijst de KNVB-arbitragecommissie 900.000 euro schadevergoeding van werkgever AFC Ajax N.V. voor de kruisbandblessure van profvoetballer Labyad af. Waar moet je als (de aansprakelijkheidsverzekeraar van) een betaald voetbalorganisatie rekening mee houden als het aankomt op dergelijke aansprakelijkheidsclaims? Diederik beantwoordt deze vraag aan de hand van relevante componenten van zorgplichtschending.

  Een blessure onder werktijd is niet vanzelfsprekend het gevolg van een zorgplichtschending door de sportwerkgever

  Op 3 februari 2023 wees de KNVB-arbitragecommissie voor het eerst vonnis in een geschil over werkgeversaansprakelijkheid. Profvoetballer Labyad vorderde bijna 900.000 euro schadevergoeding van werkgever AFC Ajax N.V., vanwege een kruisbandblessure die hij opliep tijdens een voetbaltraining. De arbitragecommissie wijst zijn vordering af.

  Met een analyse van deze uitspraak bespreekt advocaat Diederik Hulsbergen waarmee (de aansprakelijkheidsverzekeraar van) een betaald voetbalorganisatie rekening moet houden als het aankomt op dergelijke aansprakelijkheidsclaims. Daarbij gaat hij dieper in op enkele relevante componenten van zorgplichtschending die de arbitragecommissie niet bespreekt.

  Deze bijdrage van advocaat Diederik Hulsbergen verscheen eerder in de juni-editie van Beursbengel

  Meer weten over aansprakelijkheid?

  Omdat de financiële gevolgen van een aansprakelijkstelling groot zijn, wilt u als verzekeraar juridisch alles goed regelen. Als uw juridische afdeling met complexe of zeer gespecialiseerde vragen te maken krijgt, bieden onze gespecialiseerde advocaten uitkomst.
  Wij treden op voor verzekeraars, hun verzekerden en andere professionele partijen, zowel in discussies over aansprakelijkheid als over dekking. Wij procederen als het moet, maar voorkomen een procedure als dat kan.

  Auteur

  Diederik Hulsbergen behandelt als advocaat uiteenlopende verzekeringsrechtelijke kwesties. Zo houdt hij zich bezig met beroepsaansprakelijkheid en met verzekeringsvraagstukken op het gebied van (zorg)verzekeringsfraude en polisvoorwaarden.

  Lancering ‘Dubbele Claim Detector (DCD)’ door het Innovatieplatform Verbond van Verzekeraars

  Lancering ‘Dubbele Claim Detector (DCD)’ door het Innovatieplatform Verbond van Verzekeraars 722 550 Ekelmans Advocaten
  Lancering Dubbele Claim Detector met Astrid van Noort
  Leestijd: 2 minuten
  Lesedauer: 2 Minuten
  Reading time: 2 minutes

  Astrid van Noort was als spreker aanwezig bij de lancering van de ‘Dubbele Claim Detector (DCD)’ door het Innovatieplatform van het Verbond van Verzekeraars.

  Ekelmans Advocaten heeft het Verbond van Verzekeraars bij de ontwikkeling van deze Dubbele Claim Detector geadviseerd over een veilige en verantwoorde wijze van gegevensuitwisseling tussen verzekeraars binnen het kader van de AVG.

  Met de Dubbele Claim Detector is een belangrijke tool ontwikkeld die verzekeraars helpt om de betaling van dubbele claims te voorkomen en mogelijke fraude te signaleren. Daarmee worden de integere bedrijfsvoering en risicobeheersing door de verzekeraar in belangrijke mate bevorderd.

  Meer weten over het privacyrecht?

  Het gebruik van persoonsgegevens is in veel processen onmisbaar om een goede dienstverlening aan uw klanten te kunnen bieden. De wetgeving die deze verwerkingen beheerst is echter complex, zeker als het gaat om bijzondere persoonsgegevens. U moet voldoen aan de strenge verplichtingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/ GDPR), van de UAVG en aan de gedragscodes uit uw branche. Onze Privacy Desk helpt u om persoonsgegevens (commercieel) zo optimaal mogelijk te benutten én tegelijkertijd de privacy van uw klanten te waarborgen.

  Auteur

  Astrid van Noort is partner Verzekering & Aansprakelijkheid en strategisch AVG expert voor grote verzekeraars. Zij bedenkt praktische, werkbare en commercieel aantrekkelijke oplossingen voor ingewikkelde problemen. Daarnaast is zij gespecialiseerd in personenschade, inkomens- en ziekteverzuimverzekeringen en zorgverzekeringen. 

  Terugblik NIVRE seminar voor toedrachtonderzoekers: ‘Omgaan met vertrouwelijke informatie’

  Terugblik NIVRE seminar voor toedrachtonderzoekers: ‘Omgaan met vertrouwelijke informatie’ 525 400 Ekelmans Advocaten
  Seminar Nivre voor toedrachtonderzoekers
  Leestijd: 2 minuten
  Lesedauer: 2 Minuten
  Reading time: 2 minutes

  Afgelopen week begeleidde advocaat Sanne van der Salm een seminar over ‘Omgaan met vertrouwelijke informatie’, georganiseerd door Nivre, het Nederlands Instituut Van Register Experts.

  Sanne deelde haar expertise met toedrachtonderzoekers bij verzekeraars en particuliere onderzoeksbureaus. De vraag “Hoe ga je als toedrachtonderzoeker om met meldingen tijdens onderzoek?” stond centraal.  In kleine groepen gingen de deelnemers aan de slag met het uitwerken van praktijkcasussen, waarna deze plenair door Sanne werden besproken.

  Sanne is gespecialiseerd in fraudebestrijding voor zorg- en schadeverzekeraars. Zij adviseert over de insteek en opzet van fraudeonderzoeken en procedeert  voor de civiele-, straf- of tuchtrechter.

  Over het Nivre

  Stichting Nederlands Instituut Van Register Experts -NIVRE- beheert de Registers van Schade-experts, Risicodeskundigen, Deskundigen en Coördinatoren Fraudebeheersing. Het NIVRE eist van de ingeschrevenen dat zij voldoen aan vastgestelde kwaliteitsvoorwaarden die aansluiten aan de hoge eisen die de hedendaagse markt en maatschappij stelt. Naast de opleidingsvoorwaarden dienen de ingeschrevenen eveneens een programma Permanente Educatie te volgen, om de inschrijving te behouden. Het NIVRE heeft het PE-programma vastgelegd in het Reglement Permanente Educatie.

  Meer weten over fraudebestrijding?

  De schade als gevolg van fraude kan oplopen tot vele miljoenen. Een serieuze en gedegen aanpak draagt bij aan het binnen de perken houden van de schade. Ons fraudeteam kan u door haar ruime ervaring goed bijstaan bij de preventie van fraude, het onderzoek naar fraude en het procederen tegen fraudeurs.

  Wij dragen bij aan fraudepreventie door middel van scholing. Zo is een aantal van onze advocaten docent bij de Leergang Coördinator Fraudebeheersing, welk diploma geldt als vereiste voor inschrijving in het Register Coördinator Fraudebeheersing van het NIVRE. Verder verzorgen wij workshops om kennis over fraudebestrijding te delen en adviseren over het door onze cliënten gehanteerde (preventie)beleid of het gebied van fraude.

  Auteur

  Sanne van der Salm is gespecialiseerd in fraudebestrijding voor zorg- en schadeverzekeraars. Daarnaast adviseert en procedeert zij veelvuldig in zaken op het vlak van personenschade, AOV en beroepsaansprakelijkheid. Sanne is een enthousiaste en betrokken advocaat die waarde hecht aan een warme en persoonlijke relatie met haar cliënten.

  Vijf vragen over Dora (de Europese Verordening Digital Operational Resilience Act)

  Vijf vragen over Dora (de Europese Verordening Digital Operational Resilience Act) 525 400 Ekelmans Advocaten
  Blog afbeelding (500 x 400 px) (6)
  Leestijd: 2 minuten
  Lesedauer: 2 Minuten
  Reading time: 2 minutes

  Dora is begin dit jaar in werking getreden en bevat uniforme eisen voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen. Verzekeraars hebben twee jaar de tijd om zich voor te bereiden. Wat verandert er? En wat komt er op verzekeraars af?

  Dora is begin dit jaar in werking getreden en bevat uniforme eisen voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen. Verzekeraars hebben twee jaar de tijd om zich voor te bereiden. Wat verandert er? En wat komt er op verzekeraars af?

  Het Verbond van Verzekeraars stelde advocaat Anne-Mieke Dumoulin-Siemens vijf vragen:

  1. Wat komt er met Dora op verzekeraars en andere financiële dienstverleners af?

  2. Verandert er veel voor Nederlandse verzekeraars?

  3. Waarom? Zijn bestuursleden zich nu onvoldoende bewust van cyberdreiging en risico’s?

  4. Even wachten met welke eisen de Europese Toezichtautoriteiten dit jaar komen, is zeker geen goed idee?

  5. Wat raad jij verzekeraars aan?

  Meer weten over cyber security?

  Organisaties beschikken over veel vertrouwelijke informatie. De verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens neemt toe. Ook is er steeds meer bedrijfsinformatie digitaal beschikbaar. Al deze data zijn goud waard. Komen gegevens bij de verkeerde mensen in handen, dan heeft dit mogelijk kostbare bedrijfs- en reputatieschade tot gevolg. De vertrouwelijke informatie binnen een organisatie levert soms lastige vragen op. Onze Cyber Security experts adviseren over de impact van cyber security op de bedrijfsvoering.

  Auteur

  Anne-Mieke Dumoulin-Siemens is specialist ondernemingsrecht en privacyrecht. Zij is een kundige gesprekspartner voor (internationale) commerciële ondernemingen en non-profit organisaties. Cliënten waarderen haar juridische adviezen vanwege de praktische en commerciële uitvoerbaarheid ervan.

  Jessica Roos genomineerd voor VNAB Young Talent Award

  Jessica Roos genomineerd voor VNAB Young Talent Award 1200 857 Ekelmans Advocaten
  Jessica Roos-Ekelmans Advocaten
  Leestijd: 2 minuten
  Lesedauer: 2 Minuten
  Reading time: 2 minutes
  Expertise:

  Jessica Roos is genomineerd voor de VNAB Young Talent Award, dé award voor young professionals binnen de (groot)zakelijke verzekeringsmarkt. Van alle genomineerde jonge talenten, werkzaam in de verzekeringsbranche, is Jessica de enige advocaat die een nominatie in de wacht heeft gesleept.

  Vernieuwende aanpak en indrukwekkende resultaten

  Young professionals die in aanmerking komen voor de award moeten met een vernieuwende aanpak indrukwekkende resultaten hebben geboekt.

  De jury kijkt onder andere naar de mate van assertiviteit en oplossingsgerichtheid, welke successen behaald zijn, hoeveel impact de genomineerde maakt en hoe initiatiefrijk de genomineerde is.

  Nominatie Jessica Roos

  Jessica promoveerde recentelijk op een proefschrift over co-assurantie. Zij had het lef en de drive om de co-assurantiemarkt systematisch én goed geordend te ontsluiten en maakte gebruik van de kennis die zij op eigen kracht en initiatief van de markt had opgedaan. Een enorm knappe prestatie, want juridische vakliteratuur waarop zij kon voortbouwen, was maar beperkt beschikbaar.

  De uitgebreide kennis die zij tijdens haar onderzoek heeft opgedaan, gebruikte zij niet alleen voor het schrijven van een boek. Op dit moment geeft zij ook lezingen over co-assurantie bij de postacademische Leergang Verzekeringsrecht aan de UvA en diverse andere organisaties.

  Daarnaast is zij als onderzoeker verbonden aan ACIS (Amsterdam Centre for Insurance Studies) en publiceert zij op regelmatige basis.

  “Tijdens de lezingen die ik geef over co-assurantie heb ik vaak inhoudelijke discussies met studenten en professionals. Dat geeft iedereen (waaronder ikzelf) steeds nieuwe inzichten”.

  Een meer dan verdiende nominatie. Wij wensen Jessica veel succes en plezier tijdens het award-traject!

  De feestelijke uitreiking vindt plaats op donderdag 14 september in de Kunsthal in Rotterdam.

  Over de VNAB Young Talent Award

  Het is een marktbrede uitdaging om goede professionals te vinden. De onbekendheid met de (groot)zakelijke verzekeringsmarkt is groot onder young professionals. De young professionals die hun weg naar onze markt hebben weten te vinden, willen wij graag boeien, binden en behouden. Het is daarbij belangrijk om hen te motiveren en kansen te bieden zichzelf te ontwikkelen.

  De VNAB young talent award zet de markt steviger op de kaart voor jong talent en laat zien waarom de coassurantiemarkt zo aantrekkelijk is. De young talent award biedt young professionals daarnaast een mooie gelegenheid zichzelf nog beter in de markt te positioneren. Na een succesvolle eerste editie vorig jaar, zetten we ook dit jaar graag weer young professionals in het zonnetje.

  Lees meer over de VNAB Young Talent Award

  Ekelmans Advocaten in the ranking of The Legal 500 EMEA 2023

  Ekelmans Advocaten in the ranking of The Legal 500 EMEA 2023 525 390 Ekelmans Advocaten
  Ranking Ekelmans Advocaten Legal 500
  Leestijd: 2 minuten
  Lesedauer: 2 Minuten
  Reading time: 2 minutes

  The Legal 500 ranks Ekelmans Advocaten as one of the best Dutch Insurance law firms. We are very happy to read the excellent feedback from our clients. Thank you! Praise for the entire team and their ‘clout and extensive specialist knowledge’. Legal 500 specifically mentions Daan Spoormans, Fleur van Kersbergen, Hanco Arnold, Jan Ekelmans, Frank Schaaf and Astrid van Noort as recommended or key lawyers.

  Legal 500 writes:

  The team at independent Dutch firm Ekelmans Advocaten – Insurance & Corporate has ‘clout and extensive specialist knowledge’. The team has strong connections with Dutch insurers and has recently been particularly active in healthcare insurance, specifically matters relating to Covid-19, as well as handling a caseload that also includes claims relating to professional liability, D&O liability and general liability. The practice is led by Hanco Arnold. Key lawyer, Jan Ekelmans, is regarded for his litigation capacity, regularly acting on coverage disputes, and is experienced in healthcare, aviation and professional liability claims. Daan Spoormans, who was recently promoted to partner, is an experienced litigator, and associate Fleur van Kersbergen regularly represents insurance companies and insured in disputes, with specific expertise in professional liability.

  Quotes from our clients:

  ‘(..) the office has  clout and extensive specialist knowledge’

   ‘Frank Schaaf is an absolute leader with massive knowledge in both the local and foreign insurance markets. A very strong and reliable lawyer.’

  ‘Daan Spoormans – Young, innovative and high knowledge’.

  ‘Fleur Van Kersbergen is the “go to lawyer” for professional liability matters as well as a perfect option for cross border issues or international clients doing business in The Netherlands.’

  ‘Ekelmans and Astrid van Noort are heads on, proactive and highly professional.’

  ‘Jan Ekelmans is an excellent litigator, with a good sense of humour.’

  The Legal 500 assesses the strengths of law firms in over 150 jurisdictions. The rankings highlight the practice area teams who are providing the most cutting edge and innovative advice to corporate counsel. The Legal 500 research is based on the feedback from clients.

  An overview of the Legal 500 rankings can be found on the website of Legal 500.

  Lezing: Wat zijn de gewoonten en gebruiken bij co-assurantie?

  Lezing: Wat zijn de gewoonten en gebruiken bij co-assurantie? 600 437 Ekelmans Advocaten
  Lezing Jessica Roos over co-assurantie
  Leestijd: 2 minuten
  Lesedauer: 2 Minuten
  Reading time: 2 minutes

  Dankzij collega Jessica Roos zijn onze kantoorgenoten weer helemaal op de hoogte van de ins en outs op het gebied van co-assurantie en excessverzekeringen.

  Onlangs gaf zij een lezing over de bijzondere juridische kenmerken die co-assurantie en excessverzekeringen onderscheiden van andere verzekeringsvormen. Denk aan:

  • De rechtsverhouding tussen verzekeraars onderling bij een verzekering door middel van co-assurantie.
  • De werking van een volgbepaling (to follow-clausule) en hoe deze juridisch gekwalificeerd moet worden.
  • De opbouw van excessverzekeringen en belangrijke clausules bij dergelijke verzekeringen.
  • Schikkingen met de primaire verzekeraar en mogelijke gevolgen voor dekking onder de excesspolis.

  Publicaties

  Over dit onderwerp schreef Jessica ook een hoofdstuk in de vernieuwde uitgave Verzekeringsrecht van Wolters Kluwer.

  Benieuwd naar haar volledige proefschrift ‘Enkele bijzondere, juridische aspecten van co-assurantie’?

  Over Jessica Roos

  Jessica Roos is als advocaat gespecialiseerd in het verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht. Zij is gepromoveerd in het verzekeringsrecht, op het gebied van co-assurantie. Dankzij haar werkervaring in de verzekeringsbranche heeft Jessica goed inzicht in de processen waar haar cliënten mee te maken krijgen.

  Naast haar werkzaamheden bij Ekelmans Advocaten is Jessica als docent betrokken bij de Leergang Verzekeringsrecht aan de Universiteit van Amsterdam, als onderzoeker verbonden aan ACIS (Amsterdam Centre for Insurance Studies) en publiceert zij op regelmatige basis.

  Meer weten over verzekeringsrecht?

  U acteert in een snel veranderende wereld. Onze verzekeringsspecialisten kennen de details van uw markt. Uw werkterrein laat zich niet in één activiteit of in één juridisch deelgebied vangen. Daarom staan advocaten met verschillende aandachtsgebieden klaar om u te adviseren.

  Ons team Verzekering behartigt de belangen van grote en gespecialiseerde verzekeraars en hun verzekerden. Wij houden ons bezig met aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht in de breedste zin van het woord en werken voor zorgverzekeraars, schadeverzekeraars en levensverzekeraars.

  We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we ervan uit dat je ermee instemt.