Roos

Kom je ook naar de Ekelmans voorjaarsbijeenkomst Bouw & Verzekering in de praktijk?

Kom je ook naar de Ekelmans voorjaarsbijeenkomst Bouw & Verzekering in de praktijk? 694 531 Ekelmans Advocaten
Renovatie Binnenhof
Leestijd: 2 minuten
Lesedauer: 2 Minuten
Reading time: 2 minutes

Op donderdag 30 mei organiseren we de Ekelmans voorjaarsbijeenkomst ‘Bouw & verzekering in de praktijk’. Inclusief rondleiding, uitreiking boek ‘Bouwrecht in kort bestek’ en interactieve presentatie, waarbij de bouw- en verzekeringspraktijk samen komen en een borrel met vakgenoten. Meld je nu aan!

Programma

14.20 uur | Ontvangst (locatie: Plaats 22, Den Haag)

14.30 uur | Rondleiding informatiecentrum Binnenhof Renovatie
We duiken met een gids in de 800 jaar bouwgeschiedenis, met een blik op de toekomst.

15.45 uur | Interactieve sessie ‘Bouwen in de praktijk’
Menno Frequin van bouwbedrijf Burgy vertelt o.a. over het renovatieproject Eerste kamer en Raad van State aan het Binnenhof.

16.15 uur | Borrel met vakgenoten
Je ontvangt een exemplaar van de geheel vernieuwde uitgave van het boek ‘Bouwrecht in kort bestek’. Advocaat Frank Schaaf en advocaat Jessica Roos schreven het hoofdstuk ‘Verzekeren in de bouw’. Tijdens de borrel vertellen zij je hier graag meer over.

Na afloop van deze bijeenkomst ontvang je ook een toegangsticket voor een échte rondleiding op het Binnenhof op de Dag van de Bouw op zaterdag 8 juni a.s. 

Casus uit de praktijk: renovatie Binnenhof

Rondleiding

We starten de middag op een steenworp afstand van het Binnenhof. Tijdens een rondleiding in het informatiecentrum Binnenhof Renovatie komen we meer te weten over de voortgang van deze grote en unieke renovatie, de archeologische vondsten op het Binnenhof en de 800-jarige geschiedenis van het complex.

Interactieve sessie ‘Bouwen in de praktijk’

Gastspreker Menno Frequin vertelt meer over bouwen in de praktijk. Welke maatregelen (kunnen) worden getroffen om schades te voorkomen, voorafgaand aan (en tijdens) de bouwwerkzaamheden in het algemeen? Wat zijn mogelijke gevolgen van schades op het verdere verloop van het bouwproces?
En wat komt er kijken bij de afhandeling van dergelijke schades?

Verzekeren in de bouw

Advocaat Frank Schaaf en advocaat Jessica Roos gaan in het hoofdstuk ‘Verzekeren in de bouw’ uit het boek ‘Bouwrecht in kort bestek’ in op het belang van verzekeren in de bouw. Ook bespreken zij de juridische aspecten van de verzekeringsovereenkomst. Meer specifiek gaan zij in op de – voor de bouw relevante – verzekeringsproducten, zoals de Constructie All Risk (CAR) verzekering, de Bouw Ontwerp Verzekering (BOV) en de Ontwerp Verzekering voor Opdrachtgevers (OVO).

Frank Schaaf en Jessica Roos leveren bijdrage aan de herziene uitgave ‘Bouwrecht in kort bestek’

Frank Schaaf en Jessica Roos leveren bijdrage aan de herziene uitgave ‘Bouwrecht in kort bestek’ 525 400 Ekelmans Advocaten
Blog afbeelding (500 x 400 px) (59)
Leestijd: 3 minuten
Lesedauer: 3 Minuten
Reading time: 3 minutes

De geheel herziene druk van het handboek ‘Bouwrecht in kort bestek’ van het Instituut voor Bouwrecht is verschenen. Een onmisbare uitgave voor de privaatrechtelijke bouwrechtjurist. Advocaat Frank Schaaf en advocaat Jessica Roos schreven het hoofdstuk over ‘Verzekeren in de bouw’.

Verzekeren in de bouw

In het hoofdstuk ‘Verzekeren in de bouw’ gaan advocaat Frank Schaaf en advocaat Jessica Roos in op het belang van verzekeren in de bouw. Ook bespreken zij de juridische aspecten van de verzekeringsovereenkomst. Meer specifiek gaan zij in op de – voor de bouw relevante – verzekeringsproducten, zoals de Constructie All Risk (CAR) verzekering, de Bouw Ontwerp Verzekering (BOV) en de Ontwerp Verzekering voor Opdrachtgevers (OVO).

Over het boek ‘Bouwrecht in kort bestek’

Bouwrecht in kort bestek is een goede basis voor studie en praktijk. Het bouwrecht is een veelomvattend rechtsgebied. De grenzen lopen van auteursrecht, aanbestedingsrecht naar mededingingsrecht, tot wettelijk en contractueel geregeld bouwcontractenrecht. Het bouwrecht kan vanuit vele invalshoeken worden benaderd en dat gebeurt in dit boek. Behandeling van onderwerpen als het omgevingsrecht, vergunningen, aanbesteding, aanneming van werk, bouwcontracten, adviseursrecht, verzekeringsrecht en bouwrechtspraak geschiedt door specialisten op het betreffende vakgebied. Veel literatuur en jurisprudentie worden besproken, zodat de lezer over een goed fundament beschikt om kennis over de diverse onderwerpen verder uit te bouwen. Lees meer over het boek ‘Bouwrecht in kort bestek’.

Over Frank Schaaf

Frank Schaaf staat binnenlandse en buitenlandse verzekeraars en hun verzekerden al 30 jaar bij op het gebied van beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid. Verzekeraars vragen onder meer om Franks betrokkenheid als zaken een raakvlak hebben met de bouw. Omdat Frank een grote belangstelling heeft voor de bouw en weet hoe een bouwproces verloopt, kan hij snel schakelen met de mensen uit het veld.

Bouwgerelateerde zaken komen op het volledige terrein van het verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht voor. In het oog springend zijn natuurlijk de typische bouwverzekeringen zoals CAR- en Montage. Daarnaast begeleidt Frank architecten en constructeurs in beroepsaansprakelijkheidszaken. Ook adviseert en procedeert hij over geschillen op het gebied van brand en regres en bedrijfsaansprakelijkheidszaken in de bouw.

Over Jessica Roos

Jessica Roos is als advocaat gespecialiseerd in het verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht. Zij is gepromoveerd in het verzekeringsrecht, op het gebied van co-assurantie. Dankzij haar werkervaring in de verzekeringsbranche heeft Jessica goed inzicht in de processen waar haar cliënten mee te maken krijgen.

Jessica adviseert en procedeert op een breed terrein van het verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht met een specifieke focus op technische verzekeringen. Haar cliënten zijn voornamelijk nationale en internationale verzekeraars en ondernemingen. Haar interesse gaat uit naar complexe verzekeringsvraagstukken in de (groot)zakelijke markt en heeft grote belangstelling voor bouwgerelateerde zaken.

Meld je nu aan voor de voorjaarsbijeenkomst ‘Bouw & Verzekering in de praktijk’

Op donderdag 30 mei organiseren we de Ekelmans voorjaarsbijeenkomst ‘Bouw & verzekering in de praktijk’. Inclusief rondleiding bij informatiecentrum Binnenhof Renovatie, uitreiking boek ‘Bouwrecht in kort bestek’ en interactieve presentatie, waarbij de bouw- en verzekeringspraktijk samen komen. Natuurlijk is er ook volop gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen en bij te praten met vakgenoten tijdens de aansluitende borrel.

Auteur

De kwalificatie van de to follow-clausule op de Nederlandse co-assurantiemarkt

De kwalificatie van de to follow-clausule op de Nederlandse co-assurantiemarkt 525 400 Ekelmans Advocaten
Blog eendjes afbeelding (500 x 400 px) (52)
Leestijd: 5 minuten
Lesedauer: 5 Minuten
Reading time: 5 minutes

De Nederlandse verzekeringsmarkt heeft een lange traditie van co-assurantie, waarbij verzekeraars gezamenlijk een risico dekken. Verzekeraars maken hierbij vaak gebruik van een to follow-clausule. Deze clausule bindt volgende verzekeraars aan de beslissingen van de leidende verzekeraar. In de rechtspraak komt de vraag aan de orde op grond van welke maatstaf getoetst moet worden of een volgende verzekeraar gebonden is aan de beslissing van een leidende verzekeraar. Advocaat Jessica Roos behandelt dit vraagstuk aan de hand van een recente uitspraak.

Verzekeraars dekken bij co-assurantie ieder een percentage van hetzelfde risico. Een specifiek aspect van co-assurantie is dat daarbij vaak gebruik wordt gemaakt van een to follow-clausule. Deze clausule bindt volgende verzekeraars – tot op zekere hoogte – aan de beslissingen van de leidende verzekeraar, bijvoorbeeld bij de vraag of er sprake is van dekking onder de verzekering. Indien dat het geval is, keren alle verzekeraars uit  voor het percentage waarvoor zij dekking bieden voor het risico. Zodoende wordt met een to follow-clausule voorkomen dat verschillende verzekeraars afwijkende dekkingsbeslissingen nemen. Dat zou immers dekkingshiaten tot gevolg hebben voor een verzekerde.  

Maatstaf voor gebondenheid van de volgende verzekeraar aan handelen van de leidende verzekeraar

In de Nederlandse rechtspraak doet zich met enige regelmaat de vraag voor op grond van welke maatstaf getoetst moet worden of een volgende verzekeraar gebonden is aan de beslissing van een leidende verzekeraar. Die vraag komt voort uit onenigheid tussen een leidende verzekeraar en een of meerdere volgende verzekeraars, waarbij laatstgenoemde meent niet gebonden te zijn aan de beslissingen van de leider.

In de Nederlandse rechtspraak en literatuur werd die gebondenheid eerder wel getoetst aan de norm van de ‘redelijk handelend verzekeraar’, maar tegenwoordig wordt ook wel getoetst of die gebondenheid naar ‘naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar’ is, hetgeen een zwaardere maatstaf is.

In een recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen beide normen en oordeelt de rechtbank dat het criterium van een redelijk handelend verzekeraar niet bruikbaar is (het betrof in deze zaak een gestelde beoordelingsfout in de claimbehandeling).

Wat was er gebeurd?

Een verzekerde had een goederentransportverzekering waaronder in 2017 een aantal grote schades vielen. Deze schades waren door de leidende verzekeraar geaccordeerd. Zodoende had de beursmakelaar aan verzekerde een schadevergoeding betaald ter grootte van het deel van een van de volgende verzekeraars. Die laatste was, op grond van de to follow-clausule, gehouden om uit te keren omdat de leidende verzekeraar had besloten dekking te verlenen. De volgende verzekeraar weigerde dat bedrag aan de makelaar te vergoeden. Hij stelde daartoe dat hij niet gebonden was aan de dekkingsbeslissing van de leidende verzekeraar. De volgende verzekeraar onderbouwde zijn standpunt door te wijzen op het aantal ongebruikelijk grote schades die verzekerde in 2017 had geleden.

De verzekerde, de makelaar, de leidende verzekeraar en de surveyor zouden onaanvaardbaar inadequaat hebben gereageerd op deze schades, aldus de volgende verzekeraar. Zo zou er onvoldoende onderzoek naar de schades zijn geweest en had de leidende verzekeraar niet, althans niet zonder meer dekking mogen verlenen. De volgende verzekeraar stelde hierdoor schade te hebben geleden omdat hij op basis van een to follow clausule verplicht was de leidende verzekeraar te volgen in zijn beslissing om uit te keren.

Oordeel rechtbank: de maatstaf ‘redelijk handelend verzekeraar’ niet van toepassing

De rechtbank oordeelde dat de maatstaf ‘redelijk handelend verzekeraar’ niet van toepassing is. Getoetst diende te worden of het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was om de volgende verzekeraar gebonden te achten aan de uitkeringsbeslissing van de leidende verzekeraar. De rechtbank koos dus voor een strengere maatstaf dan eerder in de jurisprudentie was gehanteerd. De reden hiervoor is dat toetsing aan de norm ‘redelijk handelend verzekeraar’ de efficiëntie-voordelen van de to follow-clausule teniet zou doen. Een volgende verzekeraar zou zich dan immers aan het dopen van een uitkering mogen onttrekken als een leider bij de claimbehandeling een (beoordelings)fout maakt en daardoor ten onrechte tot uitkering overgaat. De rechtbank overwoog daartoe als volgt:

“Partijen zijn het er over eens dat de volgende verzekeraar de leidende verzekeraar niet hoeft te volgen als dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

In de literatuur is ook wel betoogd dat de volgende verzekeraar niet gebonden zou zijn aan de beslissing van de leidende verzekeraar als geen redelijk handelend verzekeraar tot uitkering zou zijn overgegaan. Het verschil tussen beide criteria komt aan het licht als de leidende verzekeraar bij de claimbehandeling een (grote) beoordelingsfout maakt en daardoor ten onrechte tot uitkering overgaat. Dat is dan in de eerste plaats in haar eigen nadeel, maar door de to follow clausule ook in het nadeel van de volgende verzekeraar(s). Als de volgende verzekeraar zich dan aan uitkering kan onttrekken als hij wijst op de gemaakte fout en dus met de stelling dat geen redelijk handelend verzekeraar tot uitkering zou zijn overgegaan, zouden de voordelen van de to follow clausule geheel verdwijnen. Voor de verzekerde zou dit betekenen dat hij in die situatie met alle verzekeraars te maken krijgt, die elk hun eigen beslissing kunnen nemen. Voor de verzekeraars zelf betekent het ook dat het efficiency-voordeel van de to follow clausule verdwijnt, omdat elke volgende verzekeraar de beslissing van de leidende verzekeraar op juistheid kan (en dus eigenlijk ook wel moet) beoordelen. Het criterium ‘redelijk handelend verzekeraar’ is daarom niet bruikbaar, de rechtbank zal met partijen ervan uitgaan dat de volgende verzekeraar de leidende verzekeraar slechts dan niet hoeft te volgen als dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.”
Rechtbank Amsterdam 4 mei 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:3090, r.o. 5.10

Zoals gezegd is de norm ‘naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar’ een hogere toetsingsmaatstaf dan de norm van de ‘redelijk handelend verzekeraar’. Op basis van deze uitspraak lijkt een leidende verzekeraar dan ook meer vrijheid toe te komen bij de beoordeling van een claim, dan wanneer getoetst wordt aan de ‘redelijk handelend verzekeraar’. Het enkele feit dat een leidende verzekeraar een beoordelingsfout ten aanzien van de dekking maakt, acht de rechtbank onvoldoende om te oordelen dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is om de volgende verzekeraar tot uitkering verplicht te achten. Dat deze norm een hoge drempel biedt, volgt ook uit de voorbeelden die de rechtbank geeft.

Voorbeeld norm ‘naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar’

Een voorbeeld van een situatie waarin het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is om een volgende verzekeraar gebonden te achten aan een beslissing van de leidende verzekeraar, is volgens de rechtbank:

  • Indien de verzekerde en leidende verzekeraar op frauduleuze wijze zouden samenspannen, met als doel de overige verzekeraars tot een uitkering te bewegen;
  • of indien de beslissing van de leidende verzekeraar is genomen door omkoping van een medewerker van die verzekeraar.

Meer weten over verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht?

U acteert in een snel veranderende wereld. Onze verzekeringsspecialisten kennen de details van uw markt. Uw werkterrein laat zich niet in één activiteit of in één juridisch deelgebied vangen. Daarom staan advocaten met verschillende aandachtsgebieden klaar om u te adviseren.

Ons team Verzekering & Aansprakelijkheid behartigt de belangen van grote en gespecialiseerde verzekeraars en hun verzekerden. Wij houden ons bezig met aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht in de breedste zin van het woord en werken voor zorgverzekeraars, schadeverzekeraars en levensverzekeraars.

Auteur

Jessica Roos is als advocaat gespecialiseerd in het verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht. Zij is gepromoveerd in het verzekeringsrecht, op het gebied van coassurantie. Dankzij haar werkervaring in de verzekeringsbranche heeft Jessica goed inzicht in de processen waar haar cliënten mee te maken krijgen.

Jessica Roos genomineerd voor VNAB Young Talent Award

Jessica Roos genomineerd voor VNAB Young Talent Award 1200 857 Ekelmans Advocaten
Jessica Roos-Ekelmans Advocaten
Leestijd: 2 minuten
Lesedauer: 2 Minuten
Reading time: 2 minutes
Expertise:

Jessica Roos is genomineerd voor de VNAB Young Talent Award, dé award voor young professionals binnen de (groot)zakelijke verzekeringsmarkt. Van alle genomineerde jonge talenten, werkzaam in de verzekeringsbranche, is Jessica de enige advocaat die een nominatie in de wacht heeft gesleept.

Vernieuwende aanpak en indrukwekkende resultaten

Young professionals die in aanmerking komen voor de award moeten met een vernieuwende aanpak indrukwekkende resultaten hebben geboekt.

De jury kijkt onder andere naar de mate van assertiviteit en oplossingsgerichtheid, welke successen behaald zijn, hoeveel impact de genomineerde maakt en hoe initiatiefrijk de genomineerde is.

Nominatie Jessica Roos

Jessica promoveerde recentelijk op een proefschrift over co-assurantie. Zij had het lef en de drive om de co-assurantiemarkt systematisch én goed geordend te ontsluiten en maakte gebruik van de kennis die zij op eigen kracht en initiatief van de markt had opgedaan. Een enorm knappe prestatie, want juridische vakliteratuur waarop zij kon voortbouwen, was maar beperkt beschikbaar.

De uitgebreide kennis die zij tijdens haar onderzoek heeft opgedaan, gebruikte zij niet alleen voor het schrijven van een boek. Op dit moment geeft zij ook lezingen over co-assurantie bij de postacademische Leergang Verzekeringsrecht aan de UvA en diverse andere organisaties.

Daarnaast is zij als onderzoeker verbonden aan ACIS (Amsterdam Centre for Insurance Studies) en publiceert zij op regelmatige basis.

“Tijdens de lezingen die ik geef over co-assurantie heb ik vaak inhoudelijke discussies met studenten en professionals. Dat geeft iedereen (waaronder ikzelf) steeds nieuwe inzichten”.

Een meer dan verdiende nominatie. Wij wensen Jessica veel succes en plezier tijdens het award-traject!

De feestelijke uitreiking vindt plaats op donderdag 14 september in de Kunsthal in Rotterdam.

Over de VNAB Young Talent Award

Het is een marktbrede uitdaging om goede professionals te vinden. De onbekendheid met de (groot)zakelijke verzekeringsmarkt is groot onder young professionals. De young professionals die hun weg naar onze markt hebben weten te vinden, willen wij graag boeien, binden en behouden. Het is daarbij belangrijk om hen te motiveren en kansen te bieden zichzelf te ontwikkelen.

De VNAB young talent award zet de markt steviger op de kaart voor jong talent en laat zien waarom de coassurantiemarkt zo aantrekkelijk is. De young talent award biedt young professionals daarnaast een mooie gelegenheid zichzelf nog beter in de markt te positioneren. Na een succesvolle eerste editie vorig jaar, zetten we ook dit jaar graag weer young professionals in het zonnetje.

Lees meer over de VNAB Young Talent Award

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we ervan uit dat je ermee instemt.